Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 2.7 Обрасца ПОПДВ

У пољу 2.7 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о авансу за промет за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у складу са чланом 25. Закона.

Ако након пријема аванса, који је обвезник ПДВ исказао у пољу 2.7 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је аванс примљен, у неком од наредних пореских периода дође до повраћаја аванса (нпр. због раскида уговора), не врши се корекција већ исказаног износа аванса у пољу 2.7. Обрасца ПОПДВ.

У пољу 2.7 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о примљеном авансу ако је у истом пореском периоду извршен и промет добара и услуга за који је аванс примљен, као и подаци о примљеном авансу који је у истом пореском периоду враћен лицу које је аванс уплатило.

Пример 46:
Обвезник ПДВ наплатио је аванс за промет грађевинског објекта у износу од 25.000.000 динара. Овај износ обвезник ПДВ исказује у пољу 2.7 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 46

Податак у пољу 2.7 Обрасца ПОПДВ не може бити са предзнаком „минус”.