Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8a.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8а.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за набављена добра и услуге без накнаде – промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет. Реч је промету добара и услуга који се врши без накнаде, а који се, у складу са чланом 4. ст. 4. и 5. и чланом 5. ст. 4. и 5. Закона, изједначава са прометом уз накнаду. Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о промету за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ.

Подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ исказују се у пољу 8а.3 Обрасца ПОПДВ, независно од тога да ли обвезник ПДВ по основу набавке добара и услуга има право на одбитак претходног пореза.

У зависности од тога да ли је за промет добара и услуга без накнаде издат рачун или не, имајући у виду да, према Закону и Правилнику о рачунима, за предметни промет обвезник ПДВ нема обавезу, али може да изда рачун, подаци се исказују на следећи начин:

–  ако је за промет добара и услуга без накнаде испоручилац добара, односно пружалац услуга издао рачун, подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ исказују се на основу рачуна о извршеном промету. Податке о износу основице и износу обрачунатог ПДВ обвезник ПДВ – прималац исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је промет извршен ако је до дана сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за тај порески период примио рачун у којем су као датум промета и датум издавања рачуна наведени датуми из пореског периода у којем је промет извршен. Ако тако издат рачун обвезник ПДВ прими после подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је набавио добра, односно услуге, податке исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примио рачун. Поред тога, ако је рачун издат по истеку пореског периода у којем је извршен промет добара, односно услуга, а обвезник ПДВ прими рачун до дана подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је промет извршен, податке о износу основице и износу обрачунатог ПДВ исказује у пољу 8а.2 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је рачун примљен;

–  ако за промет добара и услуга без накнаде испоручилац добара, односно пружалац услуга није издао рачун, али је сачињен неки други документ на основу којег се потврђује пословна промена (нпр. уговор о поклону), који садржи податак о вредности добара, односно услуга чији се промет врши без накнаде, прималац добара и услуга у пољу 8а.3 Обрасца ПОПДВ исказује податак о тој вредности као податак о износу основице;

–  ако за промет добара и услуга без накнаде испоручилац добара, односно пружалац услуга није издао рачун, али је сачињен неки други документ на основу којег се потврђује пословна промена (нпр. уговор о поклону), који не садржи податак о вредности добара, односно услуга чији се промет врши без накнаде, односно ако такав документ није сачињен, прималац добара и услуга у пољу 8а.3 Обрасца ПОПДВ не исказује податке о том промету.

Пример 89:
Обвезник ПДВ – лице „А”, користило је магацински простор површине 100 м2 без накнаде у периоду 1 – 30. септембар 2018. године. Власник пословног простора, обвезник ПДВ – лице „Б” издао јерачун дана 30. септембра 2018. године у којем је исказао основицу у износу од 30.000 динара и обрачунати ПДВ по општој стопи у износу од 6.000 динара (из разлога што је реч о промету који се изједначава са прометом уз накнаду), са напоменом да се плаћање не врши јер је уговорено коришћење магацинског простора без накнаде.

У истом пореском периоду, обвезник ПДВ – лице „А”, на основу уговора о поклону који садржи податак да вредност поклоњених добара износи 300.000 динара, примио је на поклон 10 компјутера од обвезника ПДВ – лица „Ц”, који за тај промет није издао рачун, али је доставио обавештење поклонопримцу да је по основу набавке компјутера користио одбитак претходног пореза.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период септембар 2018. године, у пољу 8а.3, обвезник ПДВ – лице „А” исказује податке на следећи начин:

–    у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ износ од 330.000 динара;

–    у колони која се односи на обрачунати ПДВ за промет по општој стопи ПДВ износ од 6.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 89

Подаци у пољу 8а.3 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.