Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 7.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 7.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу ПДВ надокнаде плаћене у пореском периоду, а који се може одбити као претходни порез, независно од тога да ли је набавка пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга извршена у пореском периоду у којем је плаћена ПДВ надокнада или у претходним пореским периодима.

Плаћена ПДВ надокнада може се одбити као претходни порез уколико су испуњени општи услови за остваривање права на одбитак претходног пореза прописани чланом 28. Закона и ако је вредност примљених добара и услуга плаћена пољопривреднику.

Пример 85:
У пореском периоду октобар 2018. године обвезник ПДВ је од пољопривредника набавио пољопривредне производе и пољопривредне услуге, и то:

1)    од пољопривредника „А” воће и поврће (јабуке, крушке, пасуљ и црни лук)у вредности од 200.000 динара;
2)    од пољопривредника „Б” теладу вредности од 900.000 динара;
3)    пољопривредника „В”услуге орањау вредности од 80.000 динара.

У истом пореском периоду обвезник ПДВ је обрачунао ПДВ надокнаду по основу извршених набавки, о чему је издао признанице пољопривредницима. Обрачуната ПДВ надокнада износи:

1)   16.000 динараза набавку воћа и поврћа од пољопривредника „А”;
2)    72.000 динара за набавку телади од пољопривредника „Б” ;
3)    6.400 динара за набавкууслуге орања од пољопривредника „В”.

Вредност набављених добара и услуга и обрачунату ПДВ надокнаду обвезник ПДВ је платио пољопривредницима уплатом на њихове текуће рачуне у пореском периоду новембар 2018. године. Обвезник ПДВ испуњава услове да плаћену ПДВ надокнаду одбије као претходни порез.

Поред тога, у пореском периоду новембар 2018. године обвезник ПДВ је пољопривреднику „Д” уплатио аванс у износу од 162.000 динара. У овом пореском периоду пољопривредник „Д” није испоручио пољопривредне производе за које је примио аванс.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период октобар 2018. године, у пољу 7.1, обвезник ПДВ исказује податак о вредности набављених добара и услуга у износу од 1.180.000 динара.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период новембар 2018. године, обвезник ПДВ исказује следеће податке:

–     у пољу 7.2 вредност плаћених добара и услуга у износу од 1.180.000 динара;
–     у пољу 7.3 износ плаћене ПДВ надокнаде у износу од 94.400 динара;
–     у пољу 7.4 износ плаћене ПДВ надокнаде која се може одбити као претходни порез у износу од 94.400 динара.
Напомена: подаци о авансу који је плаћен пољопривреднику „Д” не исказују се у Обрасцу ПОПДВ.

(1) Образац ПОПДВ за порески период октобар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 85 - 1

(2) Образац ПОПДВ за порески период новембар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 85 - 2

Податак у пољу 7.4 Обрасца ПОПДВ не може бити са предзнаком „минусˮ.