Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 7.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 7.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

–   вредности пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга, набављених од пољопривредника из члана 34. Закона;

–   износу за који је повећана вредност пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга, набављених од пољопривредника у пореском периоду у којем је повећана вредност, односно у неком од претходних пореских периода;

–   износу за који је смањена вредност пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга, набављених у пореском периоду у којем је смањена вредност, односно у неком од претходних пореских периода.

У пољу 7.1 Обрасца ПОПДВ исказују се наведени подаци независно од тога да ли је обвезник ПДВ платио пољопривреднику вредност пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга.

Износ из поља 7.1 Обрасца ПОПДВ одговара износу који се исказује у пољу 007 пореске пријаве ПДВ – Обрасца ПППДВ.

Ако је износ у пољу 7.1 Обрасца ПОПДВ негативан, у овом пољу исказује се „0“.