Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, у одговарајућим колонама за промет по општој, односно по посебној стопи ПДВ у зависности од врсте добра.

Правилником о промету добара и услуга из члана 25. Закона ближе је уређено шта се сматра објектима, новоизграђеним објектима и економски дељивим целинама у оквиру тих добара.

Први пренос права располагања на новоизграђеном грађевинском објекту врши изворни – први власник објекта (у највећем броју случајева лице које има статус инвеститора у складу са законом којим се уређују планирање и изградња). Пренос права располагања најчешће се врши на основу уговора о промету непокретности закљученог у облику јавнобележнички потврђене исправе.

У колони „Општа стопа” исказује се податак о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за извршени промет наведених добара који се опорезује по општој стопи ПДВ од 20% (пословни објекти, гараже и др).

У колони „Посебна стопа” исказује се податак о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за извршени промет наведених добара који се опорезује по посебној стопи ПДВ од 10% у складу са чланом 23. став 2. тачка 14) Закона (стамбени објекти и станови).

У пољу 3.1 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о првом преносу права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима у случају када је чланом 24. Закона за тај промет прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, али нису испуњени услови за остваривање тог пореског ослобођења, прописани Правилником о пореским ослобођењима.

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс и извршен промет, у Обрасцу ПОПДВ, у пољу 3.1, исказују се само подаци о износу основице и износу ПДВ за извршени промет.

Ако је обвезник ПДВ у једном пореском периоду примио аванс и исказао податке о примљеном авансу у пољу 3.9 Обрасца ПОПДВ (износ који се односи на основицу и износ који се односи на ПДВ), а у другом пореском периоду извршио промет за који је примио аванс, у пољу 3.1 Обрасца ПОПДВ исказује податак о износу основице за извршени промет без умањења за износ аванса који се односи на основицу и податак о износу обрачунатог ПДВ за извршени промет умањен за износ ПДВ обрачунатог по основу примљеног аванса.

Напомена: У пољу 3.1 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о првом преносу права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима, за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, већ је порески дужник обвезник ПДВ којем је тај промет извршен (нпр. први пренос права располагања на хипотекованој непокретности код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека).

Пример 47:
Обвезник ПДВ, привредно друштво „А”, који обавља трговинску делатност, 2010. године је изградио објекат (пословни простор) за обављање своје делатности. Одобрење за изградњу гласи на тог обвезника ПДВ – он има статус инвеститора. Вредност објекта износи 25.000.000 динара. Изградњу је извршило грађевинско предузеће које је испостављало ситуације са обрачунатим ПДВ. Крајем 2017. године, привредно друштво „А” извршило је продају наведеног објекта купцу „Б” са обрачунатим ПДВ (накнада без ПДВ 30.000.000 динара и обрачунати ПДВ 6.000.000 динара), јер у овом случају обвезник ПДВ – привредно друштво „А” врши први пренос права располагања на новоизграђеном објекту, који се опорезује ПДВ. Основица у износу од 30.000.000 и обрачунати ПДВ по овом основу у износу од 6.000.000 динара исказују се у пољу 3.1 Обрасца ПОПДВ, у одговарајућим колонама које се односе на промет по општој стопи ПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 47

Пример 48:
Обвезник ПДВ, привредно друштво „А”, које обавља трговинску делатност, изградило је у 2017. години стамбено – пословни објекат ради продаје. Изградњу објекта је вршило грађевинско предузеће „Б” (обвезник ПДВ) које у испостављеним ситуацијама на износ од 50.000.000 динара није обрачунавало ПДВ са позивом на одредбу члана 10. став 2. тачка 3) Закона, а инвеститор – привредно друштво „А” је интерним обрачуном обрачунао ПДВ по стопи од 20% у износу од 10.000.000 динара, на основицу коју чини накнада извођача радова. Обрачунати ПДВ у истом износу, у складу са чланом 28. став 5. тачка 1) Закона, обвезник ПДВ – инвеститор користио је као претходни порез. Привредно друштво „А” извршило је први пренос права располагања на економски дељивим целинама у оквиру тог објекта за износ од 55.000.000 динара на који је обрачунат ПДВ. Износ од 40.000.000 динара је накнада, без ПДВ, за пословни простор, а износ од 15.000.000 динара накнада, без ПДВ, за станове. На износ накнаде за пословни простор, без ПДВ, обрачунат је ПДВ по пореској стопи ПДВ од 20%, а на износ накнаде за станове, без ПДВ, по пореској стопи ПДВ од 10%. У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 3.1, у одговарајућим колонама, исказују се следећи подаци – износ основице за промет по општој стопи ПДВ од 40.000.000 динара, износ обрачунатог ПДВ по општој стопи ПДВ од 8.000.000 динара, износ основице за промет по посебној стопи ПДВ од 15.000.000 динара и износ обрачунатог ПДВ по посебној стопи ПДВ од 1.500.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 48

Подаци у пољу 3.1 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.