Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 11.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 11.2 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о износу накнаде, односно вредности преноса целокупне, односно дела имовине у складу са чланом 6. став 1. тачка 1) Закона, односно промета добара и услуга у оквиру реализације уговора о јавно – приватном партнерству са елементима концесије у складу са чланом 6а Закона.

Ако је пре извршеног преноса имовине из члана 6. став 1. тачка 1) Закона, односно пре промета добара и услуга из члана 6а Закона, наплаћен аванс, у пољу 11.2 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о износу наплаћеног аванса. У том случају, за порески период у којем је извршен пренос имовине или промет добара и услуга исказује се податак о износу накнаде за извршени пренос, односно промет, умањен за износ аванса.

У пољу 11.2 Обрасца ПОПДВ исказује се и податак о вредности промета који се врши без накнаде.

У пољу 11.2 Обрасца ПОПДВ не исказује се податак о износу:

–   за који је повећана накнада за извршени пренос имовине;

–   за који је смањена накнада за извршени пренос имовине.

Пример 137:
Обвезник ПДВ – лице „А” који, поред трговинске делатности као основне, обавља и угоститељску делатност у једном угоститељском објекту, донео је одлуку да од 1. августа 2018. године престане са обављањем угоститељске делатности, па је извршио пренос дела имовине за обављање угоститељске делатности обвезнику ПДВ – лицу „Б” који већ обавља угоститељску делатност и који ће наставити са обављањем ове делатности и у објекту који стиче од обвезника ПДВ – лица ,,А”. Накнада за пренос дела имовине који, поред угоститељског објекта, чини и опрема за угоститељство и залихе пића, износи 25.000.000 динара.
У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је извршен пренос дела имовине, у пољу 11.2, обвезник ПДВ – лице „А” исказује податак о износу накнаде од 25.000.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 137

Податак у пољу 11.2 Обрасца ПОПДВ не може бити са предзнаком „минус”.