Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 1.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 1.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о промету добара која се уносе у слободну зону и промету добара и услуга у слободној зони из члана 24. став 1. тачка 5) Закона, за које би обвезник ПДВ – корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне, као и подаци о промету добара која се уносе у слободну зону и промету добара у слободној зони из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона који се врши страном лицу које има закључен уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство.

У пољу 1.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

– износу накнаде за унос добара у слободну зону за која би обвезник ПДВ – корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне;

– износу за који је повећана накнада за унос добара у слободну зону, за која би обвезник ПДВ – корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне, извршен у пореском периоду у којем је повећана накнада, односно у неком од претходних пореских периода;

– износу за који је смањена накнада за унос добара у слободну зону, за која би обвезник ПДВ – корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне, извршен у пореском периоду у којем је смањена накнада, односно у неком од претходних пореских периода;

– износу накнаде за промет добара и услуга у слободној зони за које би обвезник ПДВ – корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би та добра, односно услуге набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне;

– износу за који је повећана накнада за промет добара и услуга у слободној зони, за које би обвезник ПДВ – корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би та добра, односно услуге набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне, извршен у пореском периоду у којем је повећана накнада, односно у неком од претходних пореских периода;

– износу за који је смањена накнада за промет добара и услуга у слободној зони, за које би обвезник ПДВ – корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би та добра, односно услуге набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне, извршен у пореском периоду у којем је смањена накнада, односно у неком од претходних пореских периода.

– износу накнаде за промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара у слободној зони који је извршен страном лицу које има закључен уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство;

– износу за који је повећана накнада за промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара у слободној зони који је извршен страном лицу кој е има закључен уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство.

– износу за који је смањена накнада за промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара у слободној зони који је извршен страном лицу које има закључен уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство.

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс и извршен промет за који је наплаћен аванс, у Обрасцу ПОПДВ исказују се само подаци о накнади за извршен промет.

Износ накнаде за промет о којем се исказују подаци у пољу 1.3 Обрасца ПОПДВ, не умањује се за износ аванса за тај промет.

Услови за остваривање пореског ослобођења за промет добара која се уносе у слободну зону за која би обвезник ПДВ – корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би та добра набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне, а за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, прописани су одредбама члана 6. ст. 1. и 3. Правилника о пореским ослобођењима.

Услови за остваривање пореског ослобођења за промет добара и услуга у слободној зони за која би обвезник ПДВ – корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би та добра, односно услуге набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне, а за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, прописани су одредбом члана 8. став 1. Правилника о пореским ослобођењима.

Услови за остваривање пореског ослобођења за промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара у слободној зони који се врши страном лицу које има закључен уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство, прописани су одредбама члана 8а и 8в Правилника о пореским ослобођењима.

Специфичности:

Пореско ослобођење за промет добара која се уносе у слободну зону и промет добара и услуга у слободној зони за које би обвезник ПДВ – корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би та добра, односно услуге набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне, а за који је порески дужник обвезник ПДВ којем је тај промет извршен – корисник слободне зоне, може да оствари обвезник ПДВ – корисник слободне зоне ако су испуњени услови из члана 6. став 2, односно члана 8. став 2. Правилника о пореским ослобођењима.

Обвезник ПДВ који врши промет добара која се уносе у слободну зону, односно промет добара и услуга у слободној зони, а који за промет предметних добара, односно услуга није порески дужник у складу са Законом (нпр. за промет секундарних сировина или услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама), не исказује податак о том промету у делу 1. Обрасца ПОПДВ, већ у делу 3. Обрасца ПОПДВ, у пољу 3.4. У наведеном случају, обвезник ПДВ – корисник слободне зоне исказује податке у Обрасцу ПОПДВ у делу 8. у пољу 8б.2, док у делу 3а не исказује податак о обрачунатом ПДВ, ако су испуњени услови за остваривање пореског ослобођења.

Напомена: У пољу 1.3 Обрасца ПОПДВ не исказује се износ накнаде за промет услуга превоза добара која се уносе у слободну зону и друге услуге корисницима слободних зона које су повезане са тим уносом, за које би обвезник ПДВ – корисник слободне зоне имао право на одбитак претходног пореза када би те услуге набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне, као и износ накнаде за промет превозних и других услуга које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону извршен страном лицу које има закључен уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство. Податак о износу накнаде за тај промет исказује се у пољу 1.4 Обрасца ПОПДВ.

Пример 9:
Обвезник ПДВ – лице „А”, испоручио је другом обвезнику ПДВ – кориснику слободне зоне 10 тона гвожђа у износу од 500.000 динара, које ће корисник слободне зоне користити за обављање делатности у зони. Када би предметна добра набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне, обвезник ПДВ – корисник слободне зоне имао би право на одбитак претходног пореза. Обвезник ПДВ је обезбедио документацију прописану Правилником о пореским ослобођењима. У истом пореском периоду, због техничких недостатака испоручених добара у претходном пореском периоду, на основу рекламације купца – корисника слободне зоне, обвезник ПДВ – испоручилац добара извршио је смањење вредности испоручених добара и издао документ о смањењу накнаде за износ од 2.500.000 динара.
У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 1.3, обвезник ПДВ, лице „А”, исказује: – 2.000.000 (500.000 – 2.500.000).

uputstvo PU obrazac POPDV primer 9

Пример 10:
Обвезник ПДВ – лице „А”, који обавља делатност производње канцеларијског материјалау слободној зони, продао је другом обвезнику ПДВ – лицу „Б”, који такође обавља производну делатност у слободној зони, канцеларијски материјал у износу од 100.000 динара. Обвезник ПДВ – лице „А ” по основу наведене продаје није обрачунао ПДВ јер би обвезник ПДВ – лице „Б” имао право на одбитак претходног пореза по основу набавке канцеларијског материјала када би делатност обављао ван слободне зоне, при чему су испуњени и остали услови за пореско ослобођење. У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 1.3, обвезник ПДВ – лице „А” искозује износ од 100.000 динара.

Ако би обвезник ПДВ – лице „А” продао канцеларијски материјал банци, која такође обавља делатност у слободној зони, али без права на одбитак претходног пореза, на накнаду за испоручени канцеларијски материјал имао би обавезу да обрачуна ПДВ, с обзиром да банка не би имала право на одбитак претходног пореза када би канцеларијски материјал набављала за обављање делатности (без права на одбитак претходног пореза) ван слободне зоне. У том случају, податак о износу основице и износу обрачунатог ПДВ исказује се у делу 3, у пољу 3.2 Обрасца ПОПДВ.

Податак у пољу 1.3 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минус”.