Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8д.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8д.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о набавци добара и услуга у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ (правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају регистровану делатност), а по основу чијег промета не постоји обавеза обрачунавања ПДВ, и то подаци о:

–   износу накнаде;

–   износу за који је повећана накнада;

–   износу за који је смањена накнада;

–   износу вредности за промет добара и услуга који је извршен без накнаде.

С тим у вези, у пољу 8д.1 Обрасца ПОПДВ, пре свега, исказују се подаци о набављеним добрима и услугама за чији је промет, у складу са чл. 24. и 25. Закона, прописано пореско ослобођење (нпр. подаци о промету услуга превоза добара за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, подаци о промету услуга осигурања, новчаних зајмова и кредита за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза и др).

У зависности од тога да ли је за промет добара и услуга страно лице издало рачун, подаци се исказују на следећи начин:

–  ако је за промет добара и услуга страно лице издало рачун, подаци о износу накнаде, односно вредности промета који је извршен без накнаде исказују се на основу рачуна о извршеном промету. Податке о износу накнаде, односно вредности промета обвезник ПДВ – прималац исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је промет извршен ако је до дана сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за тај порески период примио рачун у којем су као датум промета и датум издавања рачуна наведени датуми из пореског периода у којем је промет извршен. Ако тако издат рачун обвезник ПДВ прими после подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је набавио добра, односно услуге, податке исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примио рачун. Поред тога, ако је рачун издат по истеку пореског периода у којем је извршен промет добара, односно услуга, а обвезник ПДВ прими рачун до дана подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је промет извршен, податке о износу накнаде, односно вредности промета исказује у пољу 8д.1 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је рачун примљен;

–  ако за промет добара и услуга страно лице није издало рачун, али је сачињен неки други документ на основу којег се потврђује пословна промена, који садржи податак о износу накнаде, односно вредности промета, прималац добара и услуга у пољу 8д.1 Обрасца ПОПДВ исказује податак о том износу;

–  ако за промет добара и услуга страно лице није издало рачун, али је сачињен неки други документ на основу којег се потврђује пословна промена, који не садржи податак о износу накнаде, односно вредности промета, односно ако такав документ није сачињен, прималац добара и услуга у пољу 8д.1 Обрасца ПОПДВ не исказује податке о том промету.

Податак о износу за који је повећана накнада, односно податак о износу за који је смањена накнада за набављена добра и услуге исказује се у пољу 8д.1 Обрасца ПОПДВ на основу документа испоручиоца добара, пружаоца услуга у којем је наведен износ тог повећања, односно смањења, независно од тога да ли је промет добара и услуга извршен у том или у неком од претходних пореских периода.

У пољу 8д.1 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о авансу плаћеном за набавку добара и услуга.

Пример 114:
Страно лице, које у Републици Србији није обвезник ПДВ, извршило је банци – обвезнику ПДВ промет услуге посредовања код пословања са платним картицама у смислу ауторизације платних картица, клиринга и салдирања у платном промету и испоставило рачун у којем је исказало накнаду у износу од 3.000 еура (динарска противвредност 360.000 динара, уз примену претпостављеног средњег курса НБС од 120 динара за евро на дан промета). Место промета услуге је у Републици Србији. Банка – прималац услуге није обрачунала ПДВ с обзиром да је реч о промету за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза.
У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је извршен промет услуге и примљен рачун за извршену услугу, у пољу 8д.1, обвезник ПДВ – банка исказује податак о накнади у износу од 360.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 114

Напомена:

Ако по основу накнаде за промет која се исплаћује нерезидентном лицу постоји обавеза по основу пореза по одбитку у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, односно порез на доходак грађана, односно обавеза по основу доприноса за обавезно осигурање у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање, у пољу 8д.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу накнаде у којој је садржан износ пореза, односно доприноса за обавезно социјално осигурање.

Подаци у пољу 8д.1 Обрасца ПОПДВ могу бити са предзнаком „минус”.