Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Део 4.1 Обрасца ПОПДВ

У делу 4.1 Обрасца ПОПДВ – Туристичке агенције исказују се подаци о посебном поступку опорезивања туристичких услуга које пружају туристичке агенције у складу са чланом 35. Закона.

Туристичком агенцијом, у смислу Закона, сматра се обвезник који путницима пружа туристичке услуге и у односу на њих иступа у своје име, а за организацију путовања прима добра и услуге других обвезника које путници непосредно користе (претходне туристичке услуге).

Туристичке услуге које пружа туристичка агенција сматрају се, у смислу Закона, јединственом туристичком услугом. Основица за обрачунавање ПДВ за промет јединствених туристичких услуга које пружа туристичка агенција је износ који представља разлику између укупне накнаде коју плаћа путник и стварних трошкова које туристичка агенција плаћа за претходне туристичке услуге, уз одбитак ПДВ који је садржан у тој разлици.

У пољу 4.1.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о промету јединствених туристичких услуга које пружају:

–  туристичке агенције које путницима пружају туристичке услуге и у односу на њих иступају у своје име, а за организацију путовања примају добра и услуге других обвезника које путници непосредно користе (претходне туристичке услуге – превоз, смештај, услуге водича и др);

–  туристичке агенције које путницима пружају туристичке услуге и у односу на њих иступају у своје име, а за организацију путовања делом користе сопствена средства а делом примају добра и услуге других обвезника које путници непосредно користе. У овом случају, туристичке агенције примењују посебан поступак опорезивања за туристичке услуге у делу у којем користе услуге других обвезника, док у делу у којем користе сопствена средства примењују опште одредбе Закона.

Туристичке агенције које приликом вршења туристичких услуга у потпуности користе сопствена средства (нпр. хотели, мотели, аутобуси и друга превозна средства), као и туристичке агенције које посредују у туристичким услугама не примењују посебан поступак опорезивања из члана 35. Закона и не исказују податке у делу 4.1 Обрасца ПОПДВ, већ за обрачунавање ПДВ примењују опште одредбе Закона.

Поље 4.1.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 4.1.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

–   износу накнаде коју плаћају путници за извршене туристичке услуге;

–   повећању накнаде;

–   смањењу накнаде.

Ако је у једном пореском периоду наплаћен аванс за туристичке услуге на које се примењује посебан поступак опорезивања, а промет извршен у другом пореском периоду, у пољу 4.1.1 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је извршен промет туристичке услуге износ накнаде за промет предметне услуге не умањује се за износ наплаћеног аванса.

Ако је износ у пољу 4.1.1 Обрасца ПОПДВ негативан, у овом пољу исказује се „0”.

Поље 4.1.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 4.1.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

–  износу стварних трошкова по примљеним рачунима, које туристичка агенција плаћа за претходне туристичке услуге које путници непосредно користе (превоз, смештај у хотелима, исхрана, организовање излета, услуге водича и др.), односно процењени износ стварних трошкова за претходне туристичке услуге, ако износ стварних трошкова није познат на дан настанка пореске обавезе у складу са Законом;

–    повећању стварних трошкова за претходне туристичке услуге;

–    смањењу стварних трошкова за претходне туристичке услуге.

Најчешћи пример смањења стварних трошкова за извршени промет у претходним пореским периодима је накнадно одобравање попуста од стране добављача за претходне туристичке услуге.

Ако у пореском периоду у којем је настала пореска обавеза у складу са Законом (извршен промет) није познат износ стварних трошкова, у пољу 4.1.2 Обрасца ПОПДВ исказује се износ процењених трошкова за претходне туристичке услуге.

Подаци који се исказују у пољу 4.1.2 Обрасца ПОПДВ могу бити са предзнаком „минус”.

Поље 4.1.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 4.1.3 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о износу разлике из пољ. 4.1.1 и 4.1.2 Обрасца ПОПДВ (разлика између износа накнаде коју плаћају путници за извршени промет туристичких услуга, укључујући и износ накнаде или дела накнаде наплаћен пре извршеног промета, и износа стварних, односно процењених трошкова за претходне туристичке услуге, укључујући и износ трошкова сразмеран износу накнаде или дела накнаде наплаћеног пре извршеног промета. Овако утврђена разлика умањује се за износ разлике утврђене на основу наплаћеног аванса у неком од претходних пореских периода за туристичке услуге извршене у пореском периоду за који се подноси Образац ПОПДВ, а која је исказана у пољу 4.1.3 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је наплаћен аванс.

Ако је пре извршеног промета туристичких услуга наплаћена накнада или део накнаде, за израчунавање разлике користи се податак о износу стварних трошкова, укључујући и процењене стварне трошкове, који је сразмеран износу наплаћене накнаде (утврђуј е се на основу процента учешћа стварних трошкова за претходне туристичке услуге у укупној цени јединствене туристичке услуге – туристичког аранжмана).

Ако је разлика негативна, односно ако је износ стварних трошкова већи од накнаде за јединствене туристичке услуге, у овом пољу исказује се „0”.

Поље 4.1.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 4.1.4 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о износу ПДВ обрачунатом применом опште стопе ПДВ (20%) на утврђену основицу, односно применом прерачунате стопе ПДВ (16,6667%) на утврђену разлику исказану у пољу 4.1.3 Обрасца ПОПДВ.

Напомена: Ако се смањење накнаде за извршене туристичке услуге не може у потпуности исказати у пољу 4.1.1 Обрасца ПОПДВ, износ смањења ПДВ по том основу исказује се у пољу 3.6 Обрасца ПОПДВ.

Пример 77:
Туристичка агенција у оквиру туристичког аранжмана обезбеђује услуге смештаја, превоза и угоститељске услуге за четворочлану породицу за 10 дана у Сокобањи. Према издатом рачуну укупна накнада за овај туристички аранжман износи 70.000 динара. За услуге превоза добијен је рачун од ауто превозника на износ од 15.000 динара са ПДВ, а за услуге смештаја и исхране рачун од хотела на износ од 35.000 динара са ПДВ.
У овом случају разлика између цене аранжмана и трошкова за претходне туристичке услуге износи 20.000 динара. Износ пореза који је садржан у разлици утврђује се применом прерачунате пореске стопе од 16,6667%, иу овом случају износи 3.333,34 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 77

Подаци који се исказују у пољу 4.1.4 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.

Специфичност:   Туристичке агенције које за туристичке услуге делимично примењују члан 35. Закона

Туристичка агенција која за туристичке услуге делом ангажује сопствена средства (објекат, возила), а делом користи претходне туристичке услуге других обвезника, примењује посебан поступак опорезивања из члана 35. Закона само у делу у којем користи претходне туристичке услуге других обвезника. У овом случају, у делу 4.1.1 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о делу накнаде коју плаћају путници, а који се утврђује применом процента учешћа стварних трошкова за претходне туристичке услуге у укупним трошковима за туристичке услуге, а у делу 4.1.2 Обрасца ПОПДВ стварни трошкови за претходне туристичке услуге. За опорезивање дела накнаде за туристичке услуге које агенција врши сопственим средствима примењују се опште одредбе Закона.

Пример 78:
Цена аранжмана за 30 путника износи 1.200.000 динара. Трошкови превоза сопственим аутобусом су 200.000 динара, а за смештај и исхрану по рачунима хотела агенција је платила 700.000 динара.

–    Проценат учешћа стварних трошкова за претходне туристичке услуге у укупним трошковима за туристичке услуге износи: 77,78% (700.000 Х 100/900.000)

–    Накнада за јединствену туристичку услугу износи 933.360 (1.200.000 Х 77,78%)

У Образац ПОПДВ, у део 4.1, у пољу 4.1.1 исказује се износ од 933.360 динара, у пољу 4.1.2 износ од 700.000 динара, у пољу 4.1.3 износ разлике од 233.360 динара и у пољу 4.1.4 износ обрачунатог ПДВ од 38.893 динара (233.360 Х 16,6667%), док се у део 3, у пољу 3.2 исказују подаци о промету услуге превоза за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по посебној стопи ПДВ, и то: у колони која се односи на основицу износ од 242.400 динара, а у колони која се односи на ПДВ износ од 24.240 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 78 - 1.1uputstvo PU obrazac POPDV primer 78 - 1.2