Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8д.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о набавци добара и услуга ван Републике од страних и домаћих лица, обвезника ПДВ или лица која нису обвезници ПДВ, правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају регистровану делатност, и то подаци о:

–   износу накнаде;

–   износу за који је повећана накнада;

–   износу за који је смањена накнада;

–   износу вредности за промет добара и услуга који је извршен без накнаде.

Реч је о подацима о набавци:

–   добара чије је место промета ван Републике у складу са чланом 11. Закона (нпр. набавка добара која се из иностранства испоручују у другу државу без преласка царинске линије Републике, набавка добара која се увозе у Републику али се не стављају у слободан промет у складу са царинским прописима, већ је за увоз тих добара одобрен други царински поступак – царинско складиштење и др);

–   услуга чије је место промета ван Републике у складу са чланом 12. Закона (нпр. услуга надзора над извођењем грађевинских радова на изградњи објекта који се налази у иностранству, услуга смештаја у хотелу који се налази у иностранству, услуга присуствовања сајмовима у иностранству и др).

Ако је за добра која се увезена и стављена у слободан промет у складу са царинским прописима, пре стављања у слободан промет био одобрен други царински поступак о којем се подаци исказују у пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ (нпр. царинско складиштење), износ у пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ не умањује се за вредност добара стављених у слободан промет утврђеној у складу са царинским прописима, а податак о тој вредности исказује се у делу 6. Обрасца ПОПДВ.

Подаци о износу накнаде, односно вредности промета добара и услуга за који постоји обавеза издавања рачуна у складу са Законом и Правилником о рачунима (нпр. за промет који је обвезнику ПДВ извршен у иностранству од стране другог обвезника ПДВ), обвезник ПДВ – прималац исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је промет извршен ако је до дана сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за тај порески период примио рачун у којем су као датум промета и датум издавања рачуна наведени датуми из пореског периода у којем је промет извршен. Ако тако издат рачун обвезник ПДВ прими после подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је извршен промет, податке исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примио рачун. Поред тога, ако је рачун издат по истеку пореског периода у којем је извршен промет, а обвезник ПДВ прими рачун до дана подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је промет извршен, податке о износу накнаде, односно вредности промета исказује у пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је рачун примљен.

Ако за промет добара и услуга за који се исказују подаци о износу накнаде, односно вредности у пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ не постоји обавеза издавања рачуна у складу са Законом и Правилником о рачунима (нпр. страно лице које није обвезник ПДВ нема обавезу издавања рачуна у складу са Законом и Правилником о рачунима), подаци се исказују на следећи начин:

–   ако је за промет издат рачун, подаци о износу накнаде, односно вредности исказују се на основу рачуна о извршеном промету у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је промет извршен ако је до дана сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за тај порески период обвезник ПДВ примио рачун у којем су као датум промета и датум издавања рачуна наведени датуми из пореског периода у којем је промет извршен. Ако тако издат рачун обвезник ПДВ прими после подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је промет извршен, податке исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примио рачун. Поред тога, ако је рачун издат по истеку пореског периода у којем је извршен промет, а обвезник ПДВ прими рачун до дана подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је извршен промет, податке о износу накнаде исказује у пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је рачун примљен;

–   ако за промет није издат рачун, али је сачињен неки други документ на основу којег се потврђује пословна промена који садржи податак о износу накнаде, обвезник ПДВ у пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ исказује податак о том износу;

–   ако за промет није издат рачун, али је сачињен неки други документ на основу којег се потврђује пословна промена, који не садржи податак о износу накнаде, односно вредности промета, односно ако такав документ није сачињен, прималац добара и услуга у пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ не исказује податке о том промету.

Податак о износу за који је повећана накнада, односно податак о износу за који је смањена накнада за набављена добра и услуге исказује се у пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ на основу документа испоручиоца добара, пружаоца услуга у којем је наведен износ тог повећања, односно смањења, независно од тога да ли је промет добара и услуга извршен у том или у неком од претходних пореских периода.

У пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о авансу плаћеном за набавку добара и услуга.

Специфичности:

У пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

– укупном износу накнаде по основу набавке авио карата за превоз путника у међународном саобраћају, независно од тога да ли је услугу превоза пружио обвезник ПДВ или лице које није обвезник ПДВ, домаћи или страни превозник;

– делу накнаде по основу набавке карата за међународни превоз путника у железничком, друмском и речном саобраћају, који се односи на превоз извршен у иностранству, независно од тога да ли је услугу превоза пружио обвезник ПДВ или лице које није обвезник ПДВ, домаћи или страни превозник, док се подаци о делу накнаде за превоз извршен у Републици исказује у одговарајућем пољу Обрасца ПОПДВ у зависности од тога да ли је услугу превоза пружио обвезник ПДВ (поље 8а.2, у колонама које се односе на промет по посебној стопи ПДВ), страно лице које није обвезник ПДВ (поље 8г.1, у колони која се односи на промет по посебној стопи ПДВ, уз напомену да се подаци не исказују у делу 3а ако је реч о превозу за који ПДВ обрачунава надлежни царински орган), односно домаће лице које није обвезник ПДВ (поље 8д.2).

Пример 118:
Обвезник ПДВ извршио је набавку добара од ино-добављача у новембру 2018. године, који је за свој промет издао рачун. Накнада за тај промет износи 10.000 евра. Претпостављени средњи курс НБС за евро на дан промета је 120 динара. У истом месецу добра су увезена и смештена у царинско складиште. У децембру 2018. године добра су стављена у слободан промет у складу са царинским прописима, при чему је обвезник ПДВ у јединственој царинској исправи за стављање робе у слободан промет наведен као прималац (власник) тих добара. У царинском документу наведена је основица за обрачунавање ПДВ у износу од 1.400.000 динара. Реч је о добрима чији се промет, односно увоз опорезује по општој стопи ПДВ.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период новембар 2018. године, у пољу 8д.3, исказује се податак о накнади за набавку добара од страног лица у износу од 1.200.000 динара (10.000 Х120).
У Обрасцу ПОПДВ за порески период децембар 2018. године, у пољу 6.2.1, у колони која се односи на основицу за увоз добара који се опорезује по општој стопи ПДВ, исказује се податак о основици за обрачунавање ПДВ утврђеној у складу са царински прописима у износу од 1.400.000 динара.

(1) Образац ПОПДВ за порески период новембар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 118 - 1

(2) Образац ПОПДВ за порески период децембар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 118 - 2

Податак у пољу 8д.3 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минус”.