Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8е.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8е.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу за који је смањен износ који се може одбити као претходни порез, осим по основу измене основице. Наиме, подаци о износу за који је смањен ПДВ по основу измене основице (независно од тога да ли је истовремено реч о ПДВ који се може одбити као претходни порез) исказују се у одговарајућим пољима Обрасца ПОПДВ, тако да су већ укључени у рачунске операције на основу којих се утврђује износ ПДВ који се може одбити као претходни порез.

Према томе, у пољу 8е.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу за који је смањен износ који се може одбити као претходни порез по основу:

– престанка услова за остваривање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно улагања у објекте за вршење делатности сходно члану 32. Закона;

Обвезник ПДВ из члана 32. Закона који је остварио право на одбитак претходног пореза по основу набавке опреме и објеката за вршење делатности, као и улагања у сопствене или туђе објекте за вршење делатности, осим улагања која се односе на редовно одржавање објеката, дужан је да изврши исправку одбитка претходног пореза (смањење) ако престане да испуњава услове за остваривање овог права, и то у року краћем од пет година од момента прве употребе за опрему, у року краћем од десет година од момента прве употребе за објекте, у року краћем од десет година од момента завршетка улагања у објекте. Начин утврђивања исправке одбитка претходног пореза уређен је чланом 3. Правилника о опреми и објектима за вршење делатности.

Пример 125:
Обвезник ПДВ – лице „А”, који се бави пејзажном архитектуром, купио је грађевински објекат за обављање делатности од обвезника ПДВ – инвеститора. Обвезник ПДВ – продавац издао је рачун у којем је исказао основицу у износу од 8.000.000 динара и обрачунати ПДВ у износу од 1.600.000 динара. Моменат прве употребе објекта је 1. септембар 2015. године. Износ од 1.600.000 динара обвезник ПДВ -лице „А” исказаоје као претходни порез у пореској пријави ПДВ. Дана 31. јула 2019. године обвезник ПДВ – лице „А” продао је објекат лицу које није обвезник ПДВ, без обрачунатог ПДВ, са позивом на члан 25. став 2. тачка 3) Закона којим је за овај промет прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза.

Обвезник ПДВ – лице „А” дужан је да изврши исправку (смањење) одбитка претходног пореза.

Израчунавање:

–   1.600.000 (износ оствареног одбитка претходног пореза)

–   3.653 (рок од 10 година изражен у броју дана)

–   2.224 (број дана за који се врши исправка одбитка претходног пореза)

–   (1.600.000 : 3.653) Х 2.224 = 974.103 (износ исправљеног одбитка претходног пореза)

У Обрасцу ПОПДВ за порески период јул 2019. године, у пољу 8е.4, обвезник ПДВ исказује исправку одбитка – смањење претходног пореза у износу од – 974.103 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 125

– по основу одлуке пореског органа сходно члану 31а Закона;

Према члану 31а став 1. Закона, ако је порески орган у поступку контроле решењем утврдио обавезу по основу ПДВ за извршени промет добара и услуга, обвезник ПДВ који је примио добра и услуге може да исправи одбитак претходног пореза ако је износ ПДВ обрачунат од стране пореског органа платио обвезнику ПДВ који му је извршио промет добара и услуга. У овом случају, у пољу 8е.3 Обрасца ПОПДВ обвезник ПДВ – прималац добара и услуга исказуј е податак о износу повећања претходног пореза за порески период у којем је платио свом добављачу износ ПДВ обрачунат од стране пореског органа.

Међутим, ако се наведено решење поништи, измени или укине у делу којим је утврђена обавеза по основу ПДВ, обвезник ПДВ који је извршио промет добара и услуга дужан је да о томе писмено обавести примаоца добара и услуга, а на основу тог обавештења, прималац добара и услуга дужан је да изврши исправку одбитка претходног пореза (члан 31а ст. 2. и 3. Закона). Износ исправке одбитка претходног пореза исказује се у пољу 8е.4 Обрасца ПОПДВ.

Пример 126:
Решење пореског органа је у поступку по жалби обвезника ПДВ – лица „А”, испоручиоца добара, делимично поништено, тако што је потврђен износ ПДВ од 40.000 динара из првостепеног решења, а у делу којим је утврђена обавеза по основу ПДВ у износу од 60.000 динара првостепено решење је поништено.
Обвезник ПДВ – лице „А” доставио је писмено обавештење купцу, обвезнику ПДВ – лицу „Б”. С обзиром да је обвезник ПДВ – лице „Б” у претходном пореском периоду по основу плаћања износа ПДВ добављачу, обвезнику ПДВ – лицу „А” (износ ПДВ који је првостепеним решењем утврдио порески орган обвезнику ПДВ – лицу „А”) увећао претходни порез за износ од 100.000 динара, дужан је да за порески период у којем је примио обавештење од обвезника ПДВ – лица „А” исправи одбитак претходног пореза. У пољу 8е.4 Обрасца ПОПДВ, обвезник ПДВ – лице „Б” исказује износ од – 60.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 126

Ако је порески орган у поступку контроле решењем утврдио обавезу по основу ПДВ за извршени промет добара и услуга обвезнику ПДВ – пореском дужнику из члана 10. став 1. тачка 3) и став 2. Закона, тај обвезник ПДВ може да изврши исправку одбитка претходног пореза (повећање) ако је платио износ ПДВ утврђен од стране надлежног пореског органа (члан 31а став 4. Закона). У пољу 8е.3 Обрасца ПОПДВ обвезник ПДВ – прималац добара и услуга исказује податак о износу повећања претходног пореза за порески период у којем је платио износ ПДВ утврђен од стране пореског органа.

Међутим, ако се решење пореског органа поништи, измени или укине у делу којим је утврђена обавеза по основу ПДВ, обвезник ПДВ је дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза по том основу (члан 31а став 5. Закона). Податак о износу исправке одбитка претходног пореза, обвезник ПДВ – прималац добара и услуга исказује у пољу 8е.4 Обрасца ПОПДВ.

– по основу одлуке царинског органа којом се смањује ПДВ плаћен при увозу добара у смислу члана 31а став 6. Закона;

Ако после увоза добара стављених у слободан промет, плаћања ПДВ по том основу и остваривања права на одбитак ПДВ плаћеног при увозу добара као претходног пореза, царински орган решењем утврди да је при том увозу добара требало платити ПДВ у мањем износу, у пољу 8е.4 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је решење царинског органа којим је утврђен износ више плаћеног ПДВ, постало правоснажно, обвезник ПДВ исказује износ исправке – смањења одбитка претходног пореза. С тим у вези, у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, обвезник ПДВ може да поднесе пореском органу захтев за повраћај више плаћеног пореза.

Исправка – смањење претходног пореза оствареног по основу увоза добара уређено је чланом 4. став 1. Правилника о начину исправке одбитка претходног пореза код измене основице за ПДВ.

Пример 127:
Дана 16. новембра 2018. године решење царинског органа у којем је наведено да је ПДВ при увозу добара плаћен у износу већем од 120.000 динара постало је правоснажно.
У Обрасцу ПОПДВ за порески период новембар 2018. године, у пољу 8е.4, обвезник ПДВ исказује исправку – смањење претходног пореза у износу од – 120.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 127

– по основу исправке – смањења сразмерног пореског одбитка у последњем пореском периоду календарске године или последњем пореском периоду, сходно члану 30. став 6. Закона. Начин утврђивања исправке сразмерног пореског одбитка уређен је Правилником о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка;

Пример 128:
Обвезник ПДВ који набавља одређена добра и услуге и та добра и услуге користи да би извршио промет са правом на одбитак претходног пореза и промет без права на одбитак

претходног пореза, при утврђивању дела ПДВ који може да одбије као претходни порез користи проценат сразмерног пореског одбитка.

За порески период децембар 2018. године, обвезник ПДВ је утврдио да има право на мањи сразмерни порески одбитак у износу од 65.000 динара.

У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 8е.4, за порески период децембар 2018. године, обвезник ПДВ исказује исправку – смањење претходног пореза у износу од – 65.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 128

– смањење износа ПДВ који се може одбити као претходни порез по другом основу.

Подаци у пољу 8е.4 Обрасца ПОПДВ увек се исказују са предзнаком „минус”.