Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8a.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8а.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за набављена добра и услуге – промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, осим података о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрим за који се подаци исказују у пољу 8а.1 Обрасца ПОПДВ. Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о промету за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој стопи ПДВ, односно о промету за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по посебној стопи ПДВ.

Подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ исказују се на основу рачуна о извршеном промету.

Наиме, податке о износу основице и износу обрачунатог ПДВ обвезник ПДВ – прималац исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је промет извршен ако је до дана сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за тај порески период примио рачун у којем су као датум промета и датум издавања рачуна наведени датуми из пореског периода у којем је промет извршен. Ако тако издат рачун обвезник ПДВ прими после подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је набавио добра, односно услуге, податке исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примио рачун. Поред тога, ако је рачун издат по истеку пореског периода у којем је извршен промет добара, односно услуга, а обвезник ПДВ прими рачун до дана подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је промет извршен, податке о износу основице и износу обрачунатог ПДВ исказује у пољу 8а.2 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је рачун примљен.

Податак о износу основице за набављена добра и примљене услуге исказује се без умањења за део аванса који се односи на основицу, а податак о износу обрачунатог ПДВ као разлика између износа обрачунатог ПДВ за извршени промет и износа обрачунатог ПДВ по основу аванса у случају када је износ обрачунатог ПДВ по основу аванса исказан у пољу 8а.7 Обрасца ПОПДВ за неки од претходних пореских периода.

Подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ исказују се у пољу 8а.2 Обрасца ПОПДВ, независно од тога да ли обвезник ПДВ по основу набавке има право на одбитак претходног пореза. С тим у вези, у овом пољу исказују се наведени подаци за набављена добра и услуге за које обвезник ПДВ нема право на одбитак претходног пореза у складу са чланом 29. Закона, за набављена добра и услуге за које обвезник ПДВ нема право на одбитак претходног пореза из разлога што их користи за промет из члана 25. Закона, за набављена добра и услуге за чији је промет издат рачун који не садржи прописане податке (што значи да није испуњен формални услов за одбитак претходног пореза) и др.

Пример 87:
У авгисту 2018. године приватна стоматолошка ординација (обвезник ПДВ чији је порески период календарско тромесечје) набавила је стоматолошку столицу, коју ће користити за пружање стоматолошких услуга. Вредност стоматолошке столице без ПДВ износи 200.000 динара. Добављач је у рачуну од 10. августа 2018. године исказао ПДВ, обрачунат по стопи од 20%, у износу од 40.000 динара.
У пољу 8а.2 Обрасца ПОПДВ за порески период јул – септембар 2018. године обвезник ПДВ – приватна стоматолошка ординација исказује износ основице од 200.000 динара и износ ПДВ од 40.000 динара, без обзира што по основу набавке стоматолошке столице нема право на одбитак претходног пореза (набављено добро користи за промет из члана 25. Закона).

uputstvo PU obrazac POPDV primer 87

Пример 88:
Обвезник ПДВ који се бави трговинском делатношћу – лице „А”, на основу понуде обвезника ПДВ – добављача, набавио је робу намењену даљој продаји (алкохолна и безалкохолна пића) дана 22. августа 2018. године. Урачуну добављача, који је издат дана 10. септембра 2018. године, наведен је износ основице од 200.000 динара и износ ПДВ од 40.000 динара. Обвезник ПДВ – лице „А” примио је рачун добављача дана 15. септембра 2018. године.

Дана 24. августа 2018. године обвезник ПДВ – лице „А” набавио је и јестиво уље од другог добављача – обвезника ПДВ. Добављач јестивог уља издао је рачун истог дана када је извршио промет и доставио га обвезнику ПДВ – лицу „А”. У рачуну је наведен износ основице од 70.000 динара и износ обрачунатог ПДВ од 7.000 динара.

Поред тога, дана 29. августа 2018. године обвезник ПДВ – лице „А” набавио је и путнички аутомобил који ће користити за превоз запослених. Обвезник ПДВ – добављач издао је рачун за промет путничког аутомобила у којем је као датум промета наведен 29. август 2018. године, као датум издавања рачуна 31. август 2018. године, износ основице од 2.500.000 динара и износ обрачунатог ПДВ од 500.000 динара. Обвезник ПДВ – лице „А” примио је рачун дана 3. септембра 2018. године. До тог дана није поднео пореску пријаву ПДВ за порески период август 2018. године.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период август 2018. године, у пољу 8а.2, обвезник ПДВ – лице „А” исказује податке на следећи начин:

–    у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ износ од 2.500.000 динара;

–    у колони која се односи на обрачунати ПДВ за промет по општој стопи ПДВ износ од 500.000 динара;

–    у колони која се односи на основицу за промет по посебној стопи ПДВ износ од 70.000 динара;

–    у колони која се односи на обрачунати ПДВ за промет по посебној стопи ПДВ износ од 7.000 динара.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период септембар 2018. године, у пољу 8а.2, у колони која на основицу за промет по општој стопи ПДВ износ од 200.000 и у колони која се односи на обрачунати ПДВ за промет алкохолних и безалкохолних пића по општој стопи ПДВ износ од 40.000 динара.

(1) Образац ПОПДВ за порески период август 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV II primer 88 - 1

(2) Образац ПОПДВ за порески период септембар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV II primer 88 - 2

 Подаци у пољу 8а.2 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.