Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3а.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3а.1 Обрасца ПОПДВ, у одговарајућим колонама за промет по општој, односно по посебној стопи ПДВ, исказују се подаци о износу ПДВ обрачунатом за:

–     пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез;

–     први пренос права располагања на предмету хипотеке – грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека, извршен другом обвезнику ПДВ; и

–    први пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен другом обвезнику ПДВ.

У свим наведеним случајевима, реч је о промету који се врши између два обвезника ПДВ.

ПДВ по наведеном основу обрачунава и исказује у пољу 3а.1 Обрасца ПОПДВ обвезник ПДВ – стицалац добара који је за тај промет, сходно члану 10. став 2. тачка 2) и тачка 5) подтач. (1) и (3) Закона, порески дужник.

Податак о обрачунатом ПДВ исказује се за порески период у којем је промет извршен, независно од тога да ли је испоручилац добара, односно услуга издао рачун за тај промет.

Износ ПДВ обрачунат за промет добара за који се исказују подаци у пољу 3а.1 Обрасца ПОПДВ умањује се за износ ПДВ обрачунатог по основу плаћеног аванса за тај промет, ако је по основу плаћеног аванса настала пореска обавеза у пореском периоду различитом од пореског периода у којем је извршен промет добара.

Пример 65:
Обвезник ПДВ, лице „А”, је у августу 2018. године закључило са обвезником ПДВ, лицем „Б”, уговор о куповини пословног објекта за обављање делатности, који је лице „Б” стекло куповином од лица „Ц” у 2010. години. Како се ради о другом преносу и како обвезник ПДВ, лице „А”, има право да по основу стицања предметног објекта одбије обрачунати ПДВ у потпуности, уговором је предвиђено да се промет објекта врши уз обрачун ПДВ, тако да купац објекта, лице „А” обрачунава ПДВ по основу извршеног промета пословног објекта у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) Закона. Уговорена вредност објекта износи 4.000.000 динара без ПДВ. Продавац, лице „Б”, за промет објекта издао је рачун на износ од 4.000.000 динара без обрачунатог ПДВ са позивом на члан 10. став 2. тачка 2) Закона. Купац – лице „А”, као порески дужник, интерно је обрачунао ПДВ у износу од 800.000 динара (4.000.000 Х 20%) и тај износ исказује у пољу 3а.1 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на обрачунати ПДВ по општој стопи.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 65

Подаци у пољу 3а.1 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.