Поља која тражите су

Поља 8б.1 и 3а.1

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
8б Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ - промет за који је порески дужник прималац добара, односно услуга Интерни обрачун ПДВ - "улазна" основица (промет обвезника ПДВ)
члан 10. став 2. Закона о ПДВ
Уписује се основица и када се не обрачунава ПДВ јер су испуњени услови за пореско ослобођење из члана 24. Закона о ПДВ.
Извршен промет или плаћен аванс а није добијен рачун - претпостављени износ.
ПОЉА 8б.1, 8б.2, 8б.3, 8б.4, 8б.5, 8б.7
8б.1
Пренос права располагања на грађевинским објектима
Основица за ПДВ из поља 3а.1
----------------------------------------
- Без обзира да ли је било авансних плаћања или није, у поље основице иде укупна основица
УПУТСТВО ПУ 2
3а. ОБРАЧУНАТИ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДРУГОГ ЛИЦА Интерни обрачун ПДВ - "излазни" ПДВ (обрачунава прималац)
члан 10. став 2. Закона о ПДВ.
Не обрачунава се ПДВ ако су испуњени услови за пореско ослобођење из члана 24. Закона о ПДВ.
Извршен промет или плаћен аванс а није добијен рачун - претпостављени износ.
ПОЉА 3а.1, 3а.2, 3а.3, 3а.4, 3а.5, 3а.6, 3а.8
*НАПОМЕНА*:
Збир ПДВ из поља 3а.9 се одбија и као претходни порез (поље 8е.2), осим за ПДВ за који не постоји право одбитка (у том случају се у пољу 8е.2 врши умањење износа ПДВ из поља 3а.9 за ПДВ који се не може одбити).
3a.1
ПДВ за пренос права располагања на грађевинским објектима за који је порески дужник обвезник ПДВ - прималац добара
Пренос права располагања на грађевинским објектима:
- када је уговором између обвезника ПДВ предвиђено да се обрачуна ПДВ (под условом да стицалац може у потпуности одбити ПДВ) - члан 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ
- први пренос код реализације хипотеке
- први пренос код спровођења извршења
----------------------------------------
- Ако је било авансног плаћања за тај промет у ранијем периоду (поље 3а.8), уписује се само разлика износа ПДВ
- Основица иде у поље 8б.1
УПУТСТВО ПУ 2

Напомена: Збир ПДВ из поља 3а.9 се одбија и као претходни порез (поље 8е.2), осим за ПДВ за који не постоји право одбитка (у том случају се у пољу 8е.2 врши умањење износа ПДВ из поља 3а.9 за ПДВ који се не може одбити).

Примери

Повратак на почетак