Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8б.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8б.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице за набављена добра – промет извршен од стране другог обвезника ПДВ, и то:

–  пренос права располагања на грађевинским објекатима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез;

–  први пренос права располагања на предмету хипотеке – грађевинским објекатима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека, извршен другом обвезнику ПДВ; и

–  први пренос права располагања на грађевинским објекатима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом, извршен другом обвезнику ПДВ.

У свим наведеним случајевима, реч је о промету који се врши између два обвезника ПДВ.

Податак о основици за обрачунавање ПДВ по наведеном основу исказује у пољу 8б.1 Обрасца ПОПДВ обвезник ПДВ – прималац добара који је за тај промет, сходно члану 10. став 2. тачка 2) и тачка 5) подтач. (1) и (3) Закона, порески дужник, за порески период у којем је промет извршен, независно од тога да ли је испоручилац добара издао рачун за тај промет.

Ако је за наведени промет плаћен аванс, у пољу 8б.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице без умањења за плаћени аванс.

Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о подацима о основици за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ.

Пример 95:
Обвезник ПДВ – лице „А” је у августу 2018. године закључио са обвезником ПДВ, лицем „Б”, уговор о куповини пословног објекта за обављање делатности, који је лице „Б” стекло куповином од лица „Ц”у 2010. години. Како се ради о другом преносу и како обвезник ПДВ, лице „А”, има право да по основу стицања предметног објекта одбије обрачунати ПДВ у потпуности, уговором је предвиђено да се промет објекта врши уз обрачун ПДВ, тако да купац објекта, лице „А” обрачунава ПДВ по основу извршеног промета пословног објекта у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) Закона. Уговорена вредност објекта износи 4.000.000 динара без ПДВ. Продавац, лице „Б”, за промет објекта издао је рачун на износ од 4.000.000 динара без обрачунатог ПДВ са позивом на члан 10. став 2. тачка 2) Закона. Купац као порески дужник (лице „А”), интерно је обрачунао ПДВ у износу од 800.000 динара (4.000.000 Х 20%). Обрачунати ПДВ исказује у пољу 3а.1 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на обрачунати ПДВ по општој стопи ПДВ, а у пољу 8б.1 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ, исказује податак о износу основице за тај промет од 4.000.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 95

Подаци у пољу 8б.1 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.