Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 6.4 Обрасца ПОПДВ

У делу 6.4 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о укупном износу ПДВ плаћеног при увозу добара у пореском периоду (збир износа ПДВ по општој и посебној стопи ПДВ), независно од тога да ли је увоз добара извршен у пореском периоду у којем је ПДВ (обрачунат по том основу) и плаћен или у претходним пореским периодима, укључујући и ПДВ плаћен по основу повећања основице за увоз добара, а који се може одбити као претходни порез у складу са Законом.

У делу 6.4 Обрасца ПОПДВ исказује се и податак о укупном износу ПДВ (збир износа ПДВ по општој и посебној стопи ПДВ) плаћеног при допремању добара са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија на територију Републике ван територије Аутономне покрајине Косово и Метохија у пореском периоду, независно од тога да ли је допремање добара извршено у пореском периоду у којем је ПДВ (обрачунат по том основу) и плаћен или у претходним пореским периодима, а који се може одбити као претходни порез у складу са Законом.

Услови за одбитак претходног пореза прописани су одредбама члана 28. Закона.

Ако обвезник ПДВ врши увоз добара по основу којих нема право на одбитак претходног пореза (нпр. увоз добара из члана 29. Закона којим је прописано изузимање од одбитка претходног пореза), у делу 6.4 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о том износу плаћеног ПДВ.

Ако је за увоз добара по основу чије набавке обвезник ПДВ има право на одбитак претходног пореза, извршено делимично плаћање износа исказаног у царинском документу (који, примера ради, обухвата царину, друге увозне дажбине и ПДВ), обвезник ПДВ има право на одбитак ПДВ садржаног у плаћеном износу, а који се утврђује применом процента учешћа износа ПДВ у укупном износу исказаном у конкретном царинском документу, под условом да су испуњени остали услови за одбитак претходног пореза прописани Законом. У делу 6.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о том износу ПДВ.

Ако обвезник ПДВ увезена добра користи за потребе свој е делатности да би извршио промет добара и услуга за који постоји право на одбитак претходног пореза и за промет добара и услуга за које не постоји право на одбитак претходног пореза, дужан је да изврши поделу претходног пореза на део који има право да одбије и део који нема право да одбије као претходни порез. У том случају, у делу 6.4 Обрасца ПОПДВ исказује се износ ПДВ који обвезник ПДВ има право да одбије као претходни порез.

У делу 6.4 Обрасца ПОПДВ исказује се и износ накнадног повећања ПДВ утврђеног решењем царинског органа, под условом да је плаћен у пореском периоду и под условом да су испуњени остали услови за одбитак претходног пореза.

Пример 83:
У пореском периоду септембар 2018. године, обвезник ПДВ „А” извршио је увоз добара и примио докуменат царине о обрачуну царинског дуга и обрачунатим ПДВ, и то:

–    увоз добара који се врши у складу са међународним уговором о кредиту закљученим између Републике Србије и Светске банке којим је предвиђено да се трошкови пореза неће плаћати, а који се у потпуности финансира из средстава кредита. Лице које врши увоз поседује потврду о пореском ослобођењу коју је издала Централа Пореске управе. Вредност увоза према царинском документу износи 500.000 динара;

–    увоз добара који се опорезује по општој стопи ПДВ у вредности од 850.000 динара без ПДВ, за који је царински орган обрачунао ПДВ у износу од 170.000 динара;

–    увоз добара који се опорезује по посебној стопи ПДВ у вредности од 200.000 динара без ПДВ, за који је царински орган обрачунао ПДВ у износу од 20.000 динара;

У истом пореском периоду обвезник ПДВ је платио ПДВ за извршени увоз добара у износу од 190.000 динара. Обвезник ПДВ испуњава услове за одбитак претходног пореза у складу са Законом.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период септембар 2018. године, обвезник ПДВ исказује податке на следећи начин:

1)   у делу 6.1 износ од 500.000 динара;

2)    у пољу 6.2.1, у колони која се односи на основицу за обрачунавање ПДВ по општој стопи ПДВ, износ од 850.000 динара;

3)   у пољу 6.2.1, у колони која се односи на основицу за обрачунавање ПДВ по посебној стопи ПДВ, износ од 200.000 динара;

4)   у делу 6.4 износ од 190.000 динара.

Податак у делу 6.3 Обрасца ПОПДВ (износ од 1.550.000 динара) био би аутоматски исказан.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 83 - 1

Уколико би, у истом пореском периоду, решењем царинског органа обвезнику ПДВ „А” било извршено и смањење основице за увезена добра, чији је увоз извршен у претходном пореском периоду, за 2.000.000 динара, при чему је реч о увозу добара по основу којег је обрачунат и плаћен ПДВ по општој стопи ПДВ и обвезник ПДВ исказао плаћени ПДВ као претходни порез, у Обрасцу ПОПДВ за порески период септембар 2018. године подаци би били исказани на следећи начин:

1) у делу 6.1 износ од 500.000 динара;
2) у пољу 6.2.1, у колони која се односи на основицу за обрачунавање ПДВ по општој стопи ПДВ, износ од 850.000 динара;
3) у пољу 6.2.1, у колони која се односи на основицу за обрачунавање ПДВ по посебној стопи ПДВ, износ од 200.000 динара;
4) у пољу 6.2.3 износ од – 2.000.000 динара;
5) у делу 6.4 износ од 190.000 динара.

У делу 6.3 Обрасца ПОПДВ аутоматски би била исказана „ 0”
Поред тога, у делу 8е Обрасца ПОПДВ, у пољу 8е.4, био би исказан и податак о износу за који је смањен одбитак претходног пореза, у конкретном случају – 400.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 83 - 2.1uputstvo PU obrazac POPDV primer 83 - 2.2

Податак у делу 6.4 Обрасца ПОПДВ не може бити са предзнаком „минусˮ.