Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3.9 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3.9 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о наплаћеном авансу за промет који врши обвезник ПДВ, а за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој стопи ПДВ, односно по посебној стопи ПДВ, и то подаци о износу:

– наплаћеног аванса за промет добара и услуга за који је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник, посебно податка о делу тог износа који се односи на основицу и делу који се односи на обрачунати ПДВ;

– наплаћеног аванса за промет добара и услуга за који обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није порески дужник, у укупном износу у делу основице.

У пољу 3.9 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о примљеном авансу за промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза ако нису испуњени услови за наведено пореско ослобођење.

У пољу 3.9 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о примљеном авансу ако је у истом пореском периоду извршен и промет добара и услуга за који је аванс примљен, као и подаци о примљеном авансу који је у истом пореском периоду враћен лицу које је аванс уплатило.

Ако након пријема аванса, о којем је обвезник ПДВ исказао податке у пољу 3.9 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је аванс примљен, у неком од наредних пореских периода дође до повраћаја аванса (нпр. због раскида уговора), не врши се корекција већ исказаног износа аванса у пољу 3.9 Обрасца ПОПДВ, већ се врши смањење обрачунатог ПДВ у пољу 3.6 Обрасца ПОПДВ за износ ПДВ исказан у пољу 3.9 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је примљен аванс.

Пример 64:
Обвезник ПДВ – лице „А” је на основу закључених уговора са купцима примио аванс у износу од 6.000.000 за испоруку добара чији се промет опорезује по општој стопи ПДВ, за који је порески дужник испоручилац добара, као и аванс у износу од 4.000.000 за испоруку добара чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ, за који је порески дужник прималац добара. По основу примљеног аванса за испоруку добара издао је авансне рачуне купцима. У рачуну који је издао по основу примљеног аванса за промет за који је порески дужник исказао је податак о делу аванса који се односи на основицу и делу аванса који се односи на ПДВ, а у рачуну који је издао по основу примљеног аванса за промет за који није порески дужник (иако у овом случају не постоји обавеза издавања рачуна) исказао је податак о износу примљеног аванса. У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 3.9, у одговарајућим колонама, исказао је податке о примљеним авансима на следећи начин:

–    податаке о примљеном авансу за промет који се опорезује по општој стопи ПДВ за који је обвезник ПДВ – испоручилац добара порески дужник, у колони која се односи на основицу износ од 5.000.000 динара, а у колони која се односи на обачунати ПДВ износ од 1.000.000 динара (6.000.000Х 16,66666%);
–    податке о примљеном авансу за промет који се опорезује по посебној стопи ПДВ за који обвезник ПДВ – испоручилац добара није порески дужник, у колони која се односи на основицу износ од 4.000.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 64

Подаци у пољу 3.9 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.