Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8в.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8в.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о набавци добара и услуга, која се врши без накнаде, по основу промета за који се, у складу са чланом 6. став 1. тач. 2) до 4) Закона, сматра да није извршен, као и по основу промета за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза у складу са чланом 24. Закона, односно пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у складу са чланом 25. Закона, укључујући и податке о набавци инвестиционог злата и услугама посредовања код промета инвестиционог злата, за које не постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са чланом 36б Закона.

У пољу 8в.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о вредности набављених добара и услуга, и то податак о:

–   вредности замене добара у гарантном року из члана 6. став 1. тачка 2) Закона (Правилником о замени добара у гарантном року ближе је уређена замена добара у гарантном року код које се сматра да промет није извршен);

–   вредности пословних узорака из члана 6. став 1. тачка 3) Закона (Правилником о промету без накнаде ближе је уређено шта се сматра пословним узорцима);

–   вредности рекламног материјала и других поклона мање вредности (Правилником о промету без накнаде ближе је уређено шта се сматра рекламним материјалом и другим поклонима мање вредности);

–   вредности добара и услуга за чији је промет прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза у складу са чланом 24. Закона;

–   вредности добара и услуга за чији је промет прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у складу са чланом 25. Закона;

–   вредности инвестиционог злата и услуга посредовања код промета инвестиционог злата, за које не постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са чланом 36б Закона.

У зависности од тога да ли је за промет добара и услуга без накнаде издат рачун или не, имајући у виду да за највећи број случајева обвезник ПДВ нема обавезу издавања рачуна за промет без накнаде, подаци се исказују на следећи начин:

–   ако је за промет добара и услуга без накнаде испоручилац добара, односно пружалац услуга издао рачун, подаци о вредности промета исказују се на основу рачуна о извршеном промету. Податке о вредности промета обвезник ПДВ – прималац исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је промет извршен ако је до дана сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за тај порески период примио рачун у којем су као датум промета и датум издавања рачуна наведени датуми из пореског периода у којем је промет извршен. Ако тако издат рачун обвезник ПДВ прими после подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је набавио добра, односно услуге, податке исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примио рачун. Поред тога, ако је рачун издат по истеку пореског периода у којем је извршен промет добара, односно услуга, а обвезник ПДВ прими рачун до дана подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је промет извршен, податке о вредности промета исказује у пољу 8а.2 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је рачун примљен;

–   ако за промет добара и услуга без накнаде испоручилац добара, односно пружалац услуга није издао рачун, али је сачињен неки други документ на основу којег се потврђује пословна промена (нпр. уговор о поклону), који садржи податак о вредности добара, односно услуга чији се промет врши без накнаде, прималац добара и услуга у пољу 8в.3 Обрасца ПОПДВ исказује податак о тој вредности;

–   ако за промет добара и услуга без накнаде испоручилац добара, односно пружалац услуга није издао рачун, али је сачињен неки други документ на основу којег се потврђује пословна промена (нпр. уговор о поклону), који не садржи податак о вредности добара, односно услуга чији се промет врши без накнаде, односно ако такав документ није сачињен, прималац добара и услуга у пољу 8в.3 Обрасца ПОПДВ не исказује податке о том промету.

Пример 107:
Обвезник ПДВ – лице „А” добио је рекламни материјал од обвезника ПДВ – лица „Б” без накнаде. Вредност рекламног материјала износи 100.000 динара. За поклоњени рекламни материјал издат је рачун са исказаном вредношћу рекламног материјала и назнаком да се по том основу неће вршити плаћање. У обрасцу ПОПДВ, у пољу 8в.3, обвезник ПДВ – лице „А ” исказује износ од 100.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 107

Подаци у пољу 8в.3 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.