Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3.7 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3.7 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о промету без накнаде, у одговарајућим колонама које се односе на промет по општој стопи ПДВ и промет по посебној стопи ПДВ.

У зависности од тога да ли је обвезник ПДВ који врши промет добара, односно услуга порески дужник за тај промет, у пољу 3.7 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу:

–   основице и обрачунатом ПДВ за промет добара и услуга без накнаде – ако је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник за тај промет;

–   основице – ако обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није порески дужник за тај промет.

У пољу 3.7 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о промету добара, односно услуга који се врши без накнаде, а који се у складу са чланом 4. ст. 4. и 5. и чланом 5. ст. 4. и 5. Закона, изједначава са прометом уз накнаду.

Са прометом добара уз накнаду, у складу са чланом 4. став 4. Закона, изједначава се:

1)   узимање добара која су део пословне имовине пореског обвезника за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица;

2)    сваки други промет добара без накнаде;

3)   исказани расход (кало, растур, квар и лом) изнад количине утврђене актом који доноси Влада Републике Србије.

Узимање добара, односно сваки други промет добара из става 4. овог члана сматра се прометом добара уз накнаду под условом да се ПДВ обрачунат у претходној фази промета на та добра или њихове саставне делове може одбити у потпуности или сразмерно, независно од тога да ли је остварено право на одбитак претходног пореза (члан 4. став 5. Закона).

Са прометом услуга уз накнаду, у складу са чланом 5. став 4. Закона, изједначава се:

1)  употреба добара која су део пословне имовине пореског обвезника за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица, односно употреба добара у непословне сврхе пореског обвезника;

2) пружање услуга које порески обвезник изврши без накнаде за личне потребе оснивача, власника, запослених или других лица, односно друго пружање услуга без накнаде у непословне сврхе пореског обвезника.

Употреба добара из става 4. тачка 1) овог члана сматра се прометом услуга уз накнаду под условом да се ПДВ обрачунат у претходној фази промета на та добра може одбити у потпуности или сразмерно, независно од тога да ли је остварено право на одбитак претходног пореза.

Правилником о промету без накнаде ближе је уређено шта се сматра узимањем и употребом добара, другим прометом добара и пружањем услуга, без накнаде.

Пример 61:
Обвезник ПДВ, привредно друштво „А” које се бави трговинском делатношћуу оквиру које врши промет намештаја, поклонило је основној школи намештај (који је набавило за даљу продају) за опремање једне учионице (столови и столице). Набавна цена намештаја без ПДВ на дан поклањања намештаја износи 400.000 динара. За предметни промет обвезник ПДВ је дужан да на набавну цену обрачуна ПДВ у износу од 80.000 динара (400.000 Х 20%), јер је приликом набавке намештаја као робе за даљу продају, имао право на одбитак претходног пореза. ПДВ се обрачунава у периоду када је испорука извршена. Подаци о основици и обрачунатом ПДВ за промет намештаја без накнаде исказују се у пољу 3.7 Обрасца ПОПДВ, у колонама које се односе на промет по општој стопи ПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 61

Напомена: У пољу 3.7 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о поклањању добара по основу чије набавке обвезник ПДВ није имао право на одбитак претходног пореза, употреби добара по основу чије набавке обвезник ПДВ није имао право на одбитак претходног пореза, расходу до количине утврђене Уредбом о расходу и другом промету добара и услуга који се у складу са Законом не изједначава са прометом који се врши уз накнаду.

Пример 62:
Обвезник ПДВ, привредно друштво „А” које се бави услугама из области финансијског саветовања, набавило је намештај у циљу поклањања основној школи. Обвезник ПДВ нема право на одбитак претходног пореза по основу набавке намештаја. Податке о промету намештаја без накнаде, који врши основној школи, не исказује у Обрасцу ПОПДВ, с обзиром да се овај промет не изједначава са прометом добара уз накнаду у складу са Законом.
Пример 63:
Обвезник ПДВ, привредно друштво „А”, набавило је путнички аутомобил за службене потребе директора. Обвезник ПДВ по основу те набавке нема право на одбитак претходног пореза у складу са чланом 29. став 1. тачка 1) Закона. После три године, обвезник ПДВ доноси одлуку да ће поклонити путнички аутомобил здравственој установи. С обзиром да по основу набавке путничког аутомобила обвезник ПДВ није имао право на одбитак претходног пореза, поклањање тог аутомобила здравственој установи не изједначава се са прометом добара уз накнаду, што значи да се подаци о овом промету не исказују у Обрасцу ПОПДВ.

Подаци у пољу 3.7 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минусˮ.