Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 2.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 2.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о промету добара и услуга из члана 25. став 2. Закона, осим о промету добара и услуга за које је прописано исказивање података у пољ. 2.2 и 2.3 Обрасца ПОПДВ.

У пољу 2.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

–   износу накнаде за промет услуга осигурања и реосигурања, укључујући пратеће услуге посредника и агента (заступника) у осигурању (члан 25. став 2. тачка 1) Закона);

–   износу накнаде за промет добара и услуга за које при набавци обвезник ПДВ није имао право на одбитак претходног пореза (члан 25. став 2. тачка 3а) Закона). Ако је обвезник ПДВ при набавци добара могао да оствари право на одбитак дела претходног пореза у складу са чланом 30. Закона, не примењује се наведено пореско ослобођење. Такође, наведено пореско ослобођење не примењује се ни на промет добара набављених од лица која за свој промет нису обрачунала ПДВ;

Пример 38:
Обвезник ПДВ продао је путнички аутомобил за 600.000 динара који је као нов набавио 2008. године и по основу те набавке није имао право на одбитак претходног пореза сходно члану 29. Закона. Урачуну о извршеној продаји није обрачунат ПДВ са позивом на члан 25. став 2. тачка 3а) Закона. Податак о износу накнаде за тај промет обвезник ПДВ исказује у пољу 2.4 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 38

– износу накнаде за промет добара за која је у претходној фази промета постојала обавеза плаћања пореза у складу са законом којим се уређују порези на имовину (члан 25. став 2. тачка 3б) Закона);

Пример 39:
Обвезник ПДВ продао је теретно возило – камион за 1.000.000 динара који је набавио 2010. године уз плаћање пореза на пренос апсолутних права. У рачуну о извршеној продаји није обрачунат ПДВ са позивом на члан 25. став 2. тачка 3б) Закона. Податак о износу накнаде за промет камиона обвезник ПДВ исказује у пољу 2.4 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 39

– износу накнаде за промет услуга закупа станова, ако се користе за стамбене потребе (члан 25. став 2. тачка 4) Закона);

Пример 40:
Обвезник ПДВ, чији је порески период календарски месец, издао је у закуп стан физичком лицу за стамбене потребе, уз обавезу плаћања закупнине у износу од 50.000 динара месечно. Поред износа закупнине, обвезник ПДВ потражује од физичког лица и трошкове електричне енергије и грејања. С обзиром да је износ тих трошкова познат у пореском периоду који следи пореском периоду у којем је извршена услуга давања у закуп стана, потраживање тих трошкова сматра се повећањем накнаде за услугу давања у закуп стана. У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је извршена услуга давања у закуп стана, обвезник ПДВ исказује износ накнаде од 50.000 динара у пољу 2.4.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 40

–   износу накнаде за промет удела, хартија од вредности, поштанских вредносница, таксених и других важећих вредносница по њиховој утиснутој вредности у Републици, осим износа накнаде за пренос власничког удела из члана 4. Закона – на грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, а који се сматра прометом добара сходно члану 4. став 3. тачка 7а) Закона (члан 25. став 2. тачка 5) Закона);

–   износу накнаде за промет поштанских услуга од стране јавног предузећа, као и са њима повезаних испорука добара (члан 25. став 2. тачка 6) Закона);

–   износу накнаде за промет услуга које пружају здравствене установе у складу са прописима који регулишу здравствену заштиту, укључујући и смештај, негу и исхрану болесника у тим установама, осим апотека и апотекарских установа (члан 25. став 2. тачка 7) Закона). Према члану 4. став 1. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, наведеним услугама сматрају се превентивне, дијагностичко – терапијске и рехабилитационе услуге које пружају домови здравља, болнице, заводи, заводи за јавно здравље, клинике, институти, клиничко – болнички центри и клинички центри, у складу са прописима који уређују здравствену заштиту, као и смештај, нега и исхрана болесника у тим установама, регистрованим за обављање тих делатности независно од тога да ли су ове установе усмерене ка остваривању добити), при чему је ст. 2. до 4. истог члана овог правилника ближе уређено шта се сматра превентивним, дијагностичко – терапијским и рехабилитационим услугама;

–   износ накнаде за промет услуга које пружају лекари, стоматолози или друга лица у складу са прописима који регулишу здравствену заштиту (члан 25. став 2. тачка 8) Закона);

–   износ накнаде за промет услуга и испоруку зубне протетике у оквиру делатности зубног техничара, као и накнаде за испоруку зубне протетике од стране стоматолога (члан 25. став 2. тачка 9) Закона);

–   износ накнаде за промет људских органа, ткива, телесних течности и ћелија, крви и мајчиног млека (члан 25. став 2. тачка 10) Закона);

–   износ накнаде за промет услуга социјалног старања и заштите, дечје заштите и заштите младих, услуга установа социјалне заштите, као и са њима непосредно повезан промет добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање тих делатности (члан 25. став 2. тачка 11) Закона). Према члану 5. став 1. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, услугама из члана 25. став 2. тачка 11) Закона сматрају се услуге које пружају установе социјалне заштите: центри за социјални рад, установе за смештај корисника и установе за дневни боравак и помоћ у кући, у складу са прописима који уређују социјалну заштиту и социјалну сигурност грађана, регистроване за обављање тих делатности, независно да ли су усмерене ка остваривању добити. Добрима, односно услугама чији је промет непосредно повезан са услугама из члана 25. став 2. тачка 11) Закона, у складу са ставом 2. члана 5. овог правилника, сматрају се нарочито лекови, храна, пиће, услуге прања и чишћења, извршен од стране лица регистрованих за обављање тих делатности;

–   износ накнаде за промет услуга смештај а и исхране ученика и студената у школским и студентским домовима или сличним установама, као и са њима непосредно повезан промет добара и услуга (члан 25. став 2. тачка 12) Закона). Према члану 6. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, услугама из члана 25. став 2. тачка 12) Закона сматрају се наведене услуге пружене од стране лица регистрованих за обављање те делатности, независно од тога да ли су те установе усмерене ка остваривању добити;

–   износ накнаде за промет услуга образовања (предшколско, основно, средње, више и високо) и професионалне преквалификације, као и са њима непосредно повезан промет добара и услуга од стране лица регистрованих за обављање тих делатности, ако се ове делатности обављају у складу са прописима који уређују ту област (члан 25. став 2. тачка 13) Закона). Наведеним услугама образовања, сходно члану 7. став 1. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, сматрају се услуге образовања, независно од тога да ли их пружају лица усмерена ка остваривању добити. Услугама професионалне преквалификације сматрају се услуге додатног образовања и обука које се врше у складу са законом којим се уређује запошљавање и осигурање за случај незапослености (члан 7. став 2. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона). Добрима, односно услугама чији је промет непосредно повезан са услугама из става 1. члана 7. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона сматрају се нарочито уџбеници, храна, пиће и продужени боравак деце (члан 7. став 3. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона);

–   износ накнаде за промет услуга из области културе и са њима непосредно повезан промет добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност (члан 25. став 2. тачка 14) Закона). Сходно члану 8. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, реч је о услугама из области позоришне и музичке делатности, делатности музеја, галерија, архива, заштите културних добара, заштите историјских споменика, библиотека, ботаничких башти и зоолошких вртова, које пружају лица регистрована за обављање тих делатности, а чија делатност није усмерена ка остваривању добити;

Пример 41:
Обвезник ПДВ – позориште чија делатност није усмерена ка остваривању добити продало је карте за позоришне представе у износу од 400.000 динара. Податак о овом износу накнаде исказује у Обрасцу ПОПДВ, у пољу 2.4.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 41

–   износ накнаде за промет услуга из области науке и са њима непосредно повезан промет добара и услуга, од стране лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност (члан 25. став 2. тачка 15) Закона). Сходно члану 9. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, овим услугама сматрају се услуге систематског стваралачког рада које се предузимају ради откривања нових знања, са циљем подизања општег цивилизацијског нивоа друштва и коришћења тих знања у свим областима друштвеног развоја, које пружају лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити, а која су регистрована за ту делатност;

–  износ накнаде за промет услуга верског карактера од стране регистрованих цркава и верских заједница и са њима непосредно повезан промет добара и услуга (члан 25. став 2. тачка 16) Закона);

–    износ накнаде за промет услуга јавног радиодифузног сервиса, осим услуга комерцијалног карактера (члан 25. став 2. тачка 17) Закона);

–  износ накнаде за промет услуга приређивања игара на срећу (члан 25. став 2. тачка 18) Закона), а којима се, у складу са чланом 10. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, сматрају услуге приређивања игара на срећу у складу са прописима који уређују игре на срећу;

–  износ накнаде за промет услуга из области спорта и физичког васпитања лицима која се баве спортом и физичким васпитањем, а које пружају лица чија делатност није усмерена ка остваривању добити (члан 25. став 2. тачка 19) Закона).

Лицем чија делатност није усмерена ка остваривању добити (што је важно за одређивање пореског третмана промета услуга из области културе, науке и спорта) сматра се лице које је основано од стране Републике, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе и чији је власник Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе у потпуности или у већинском делу (став 3. члана 25. Закона).

У пољу 2.4 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о:

–    износу за који је повећана накнада за промет о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада повећана или у неком од претходних пореских периода;

–    износу за који је смањена накнада за промет о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада смањена или у неком од претходних пореских периода.

Пример 42:
У пореском периоду јул-септембар 2018. године, обвезник ПДВ – лице „А”, који се бави делатношћу зубног техничара, извршио је испоруку зубне протетике у износу накнаде од 150.000 динара. Због рекламације зубне протетике испоручене у претходним пореским периодима, у овом пореском периоду лице „А” издало је документ о смањењу накнаде физичким лицима која су рекламирала зубну протетику за износ од 200.000 динара. У Обрасцу ПОПДВ за порески период јул-септембар 2018. године, обвезник ПДВ исказује податак у пољу 2.4 у износу од – 50.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 42

Пример 43:
Обвезник ПДВ, чији је порески период календарски месец, издао је у закуп стан физичком лицу за стамбене потребе, уз обавезу плаћања закупнине у фиксном износу месечно, као и трошкова електричне енергије и грејања. Ови трошкови за месец јул 2018. године износе 10.000 динара. С обзиром да је износ тих трошкова познат у пореском периоду који следи пореском периоду у којем је извршена услуга давања у закуп стана, потраживање тих трошкова сматра се повећањем накнаде за услугу давања у закуп стана. У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем обвезник ПДВ потражује од физичког лица трошкове електричне енергије и грејања, у пољу 2.4, исказује повећање накнаде за промет предметне услуге у износу од 10.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 43

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс и извршен промет за који је наплаћен аванс, у Обрасцу ПОПДВ исказују се само подаци о накнади за извршен промет.

Износ накнаде за промет о којем се исказују подаци у пољу 2.4 Обрасца ПОПДВ, не умањује се за износ аванса за тај промет.

Податак у пољу 2.4 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минус”.