Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 1.6 Обрасца ПОПДВ

У пољу 1.6 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о вредности извршеног промета добара и услуга без накнаде, за који је чланом 24. Закона прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза. Реч је о промету који се врши без накнаде, а који се, у складу са чланом 4. ст. 4. и 5. и чланом 5. ст. 4. и 5. Закона, изједначава са прометом који се врши уз накнаду.

Вредност промета без накнаде утврђује се сходном применом члана 18. Закона.

Пример 23:
У пореском периоду јул 2018. године обвезник ПДВ који се бави производњом воћа извезао је рекламни материјал у иностранство, без накнаде. Вредност рекламног материјала износи 150.000 динара (набавна вредност без ПДВ). Услови за остваривање пореског ослобођења су испуњени. У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 1.6, за порески период јул 2018. године, обвезник ПДВ исказује податак о вредности промета у износу од 150.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 23

Пример 24:
У пореском периоду септембар 2018. године обвезник ПДВ дао је на коришћење пословни простор у слободној зони другом кориснику слободне зоне – обвезнику ПДВ, без накнаде, у непословне сврхе. Цена коштања услуге (без ПДВ) износи 25.000 динара. Обвезник ПДВ поседује доказе за остваривање пореског ослобођења. У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 1.6, за порески период септембар 2018. године, обвезник ПДВ исказује износ од 25.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 24

Податак у пољу 1.6 Обрасца ПОПДВ не може бити са предзнаком „минус”.