Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 2.6 Обрасца ПОПДВ

У пољу 2.6 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о вредности извршеног промета добара и услуга без накнаде, за који је чланом 25. Закона прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза. Реч је о промету који се врши без накнаде, а који се, у складу са чланом 4. ст. 4. и 5. и чланом 5. ст. 4. и 5. Закона, изједначава са прометом који се врши уз накнаду.

Вредност промета без накнаде утврђује се сходном применом члана 18. Закона.

Пример 45:
Обвезник ПДВ у пореском периоду јул 2018. године одобрио је новчану позајмицу запосленом, без камате, за набавку огрева. Износ који обвезник ПДВ исказује у Обрасцу ПОПДВ, у пољу 2.6 је претпостављени износ камате који обвезник ПДВ може да утврди применом висине камате за коју се сматра да је „ван дохватаруке”.
Пример 46:
У пореском периоду јул 2018. године обвезник ПДВ поклонио је путнички аутомобил другом обвезнику ПДВ, при чему је обвезник ПДВ – поклонодавац тај аутомобил набавио 2012. године са обрачунатим ПДВ који, у складу са чланом 29. Закона, није имао право да одбије као претходни порез. У овом случају поклањање путничког аутомобила не изједначава се са прометом добара уз накнаду, тако да се податак о вредности тог аутомобила не исказује у Обрасцу ПОПДВ, у пољу 2.6.

Податак у пољу 2.6 Обрасца ПОПДВ не може бити са предзнаком „минус”.