Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 2.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 2.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу накнаде за промет објеката, економски дељивих целина у оквиру објеката и власничких удела на тим добрима из члана 25. став 2. тачка 3) Закона, тј. за промет наведених добара који је ослобођен ПДВ без права на одбитак претходног пореза. Вредност земљишта које се сматра споредним прометом уз промет објеката урачунава се у вредност објеката, што значи да се подаци о износу накнаде за земљиште у том случају не исказују одвојено од износа накнаде за објекат, односно не исказују се у пољу 2.2 Обрасца ПОПДВ.

Податак о износу накнаде за промет наведених добара за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у складу са чланом 25. став 2. тачка 3) Закона исказује се у пољу 2.3 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је извршен пренос права располагања на тим добрима (најчешће на основу уговора о промету непокретности закљученог у облику јавнобележнички потврђене исправе).

У пољу 2.3 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о:

–     износу за који је повећана накнада за промет о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада повећана или у неком од претходних пореских периода;

–     износу за који је смањена накнада за промет о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада смањена или у неком од претходних пореских периода.

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс и извршен промет за који је наплаћен аванс, у Обрасцу ПОПДВ исказују се само подаци о накнади за извршен промет.

Износ накнаде за промет о којем се исказују подаци у пољу 2.3 Обрасца ПОПДВ, не умањује се за износ аванса за тај промет.

Дефинисање објеката, новоизграђених објеката и економски дељивих целина у оквиру тих објеката из члана 25. став 2. тачка 3) Закона уређено је одредбама чл. 2. и 3. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона.

Наиме, одредбом члана 2. став 1. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона прописано је да се објектима, у смислу члана 25. став 2. тачка 3) Закона, сматрају грађевине спојене са тлом, које представљају физичку, функционалну, техничко- технолошку или биотехничку целину, у свим степенима изграђености, које као такве могу бити предмет преноса права располагања, и то:

1)  стамбени објекти (зграде које су у потпуности намењене становању, као и зграде које су делом намењене становању, а делом у друге сврхе, у делу који је намењен становању);

2)  друге врсте објеката (пословне зграде, саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти, објекти инфраструктуре електронских комуникација –  кабловска канализација, објекти комуналне инфраструктуре, индустријски, пољопривредни и други привредни објекти, објекти спорта и рекреације, гробља, склоништа и др.).

Економски дељивим целинама у оквиру објеката, у складу са чланом 2. став 2. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, сматрају се делови објеката који се испоручују као посебне целине (станови, пословни простори, гараже, гаражна места и др.).

Новоизграђеним грађевинским објектима, у смислу члана 25. став 2. тачка 3) Закона, а у складу са чланом 3. став 1. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона, сматрају се објекти из члана 2. став 1. овог правилника чија је изградња, односно доградња започета:

1)   до 31. децембра 2004. године, а настављена од 1. јануара 2005. године, у делу који је изграђен, односно дограђен од 1. јануара 2005. године;

2)   од 1. јануара 2005. године.

Економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката, у складу са чланом 3. став 2. Закона, сматрају се делови тих објеката који се испоручују као посебне целине (станови, пословни простори, гараже, гаражна места и др.).

У случају промета новоизграђеног грађевинског објекта, односно економски дељиве целине у оквиру тог објекта, када се само промет дела тог објекта опорезује ПДВ као први пренос права располагања, обвезник ПДВ утврђује проценат вредности објекта који се опорезује ПДВ (у даљем тексту: проценат вредности објекта), а који представља проценат који је једнак разлици између 100% и процента учешћа вредности објекта на дан 31. децембра 2004. године, односно на дан стицања незавршеног новоизграђеног грађевинског објекта у укупној вредности објекта у моменту преноса права располагања (члан 3. ст. 3. и 4. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона).

Основица за обрачунавање ПДВ за први пренос права располагања на делу објекта који се опорезује ПДВ утврђује се применом процента вредности објекта на укупан износ накнаде за промет тог објекта, уз одбитак ПДВ (члан 3. став 5. Правилника о добрима и услугама из члана 25. Закона).

Напомена: У пољу 2.3 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о:

–   првом преносу права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, првом преносу права располагања на економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и првом преносу власничког удела на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката;

–   промету објеката, економски дељивих целина у оквиру објеката и власничким уделима на тим добрима (који се не сматра првим преносом права располагања на предметним добрима у складу са Законом), у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез.

Пример 37:
Обвезник ПДВ – лице „А” – продавац и обвезник ПДВ – лице ,,Б” – купац, закључили су купопродајни уговор о продаји грађевинског објекта – пословне зграде за 80.000.000 динара. У износ накнаде урачуната је и накнада за земљиште под објектом и накнада за земљиште које служи редовној употреби објекта. Продавац је стекао објекат 2010. године на основу купопродајног уговора са ранијим власником који је објекат изградио 2000. године. Купопродајним уговором између обвезника ПДВ – лица „А” – продавца и обвезника ПДВ – лица „Б” – купца није предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ. Продавац, обвезник ПДВ – лице „А” није обрачунао ПДВ са позивом на члан 25. став 2. тачка 3) Закона. У овом случају сматра се да је извршен само промет објекта – пословне зграде, што значи да се износ накнаде за промет земљишта не исказује посебно у пољу 2.2 Обрасца ПОПДВ, већ се накнада у износу од 80.000.000 динара исказује у пољу 2.3 Обрасца ПОПДВ.
Напомена: промет објекта у конкретном случају опорезује се порезом на пренос апсолутних права у складу са законом о порезима на имовину.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 37

Податак у пољу 2.3 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минус”.