Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Део 4.2 Обрасца ПОПДВ

У делу 4.2 Обрасца ПОПДВ – Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети исказују се подаци о посебном поступку опорезивања половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета прописаног одредбама члана 36. Закона. Правилником о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима ближе је уређено шта се сматра наведеним добрима.

Наиме, обвезници који се баве прометом наведених добара (уз напомену да се половним добрима сматрају и половна моторна возила), утврђују основицу као разлику између продајне и набавне цене добра (опорезивање разлике), уз одбитак ПДВ који је садржан у тој разлици. Опорезивање разлике примењује се ако код набавке добара њихов испоручилац није дуговао ПДВ или је користио опорезивање разлике.

Обвезником који се бави прометом половних добара, у смислу члана 36. Закона, сматра се обвезник који учестало набавља половна добра у циљу њиховог промета.

С тим у вези, с обзиром да је одредбом члана 1а наведеног правилника прописано да се половним добрима сматрају покретне коришћене ствари у стању у коме су набављене, или након поправке, а које су погодне за даљу употребу, осим уметничких дела, колекционарских добра и антиквитета, посебан поступак опорезивања из члана 36. Закона примењује се само у случају покретних добара која су набављена као коришћена и даље се продају, без претходне употребе у виду основног средства. Другим речима, обвезник ПДВ који набавља коришћено добро које ће користити као основно средство, а које након извесног времена продаје, не примењује посебан већ општи поступак опорезивања. Опорезивање разлике се примењује само у промету добара набављених после 1. јануара 2005. године.

Напомена: Ако би износ ПДВ обрачунат у складу са чланом 36. Закона за промет добара чији је пренос права својине предмет опорезивања у складу са законом којим се уређују порези на имовину, био мањи од износа пореза који би за тај промет био обрачунат у складу са тим законом, на тај промет не плаћа се ПДВ. У овом случају, подаци о промету предметних добара не исказују се у Обрасцу ПОПДВ.

Поље 4.2.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 4.2.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

–     износу продајне цене добара;

–     повећању продајне цене;

–     смањењу продајне цене.

Ако је у једном пореском периоду наплаћен аванс за промет половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета на који се примењује посебан поступак опорезивања, у пољу 4.2.1 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је извршен промет предметних добара износ накнаде за тај промет не умањује се за износ наплаћеног аванса.

Ако је износ у пољу 4.2.1 Обрасца ПОПДВ негативан, у овом пољу исказује се „0”.

Поље 4.2.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 4.2.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

–     износу набавне цене добара;

–     повећању набавне цене добара;

–     смањењу набавне цене добара.

Подаци који се исказују у пољу 4.2.2 Обрасца ПОПДВ могу бити са предзнаком „минус”.

Поље 4.2.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 4.2.3 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о разлици између износа продајне цене добара, укључујући и наплаћени аванс, и износа набавне цене добара, укључујући и износ набавне цене сразмеран износу наплаћеног аванса. Овако утврђена разлика умањује се за износ разлике утврђене на основу наплаћеног аванса у неком од претходних пореских периода за предметна добра чији је промет извршен у пореском периоду за који се подноси Образац ПОПДВ, а која је исказана у пољу 4.2.3 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је наплаћен аванс.

Ако је пре извршеног промета половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета наплаћена накнада или део накнаде, за израчунавање разлике користи се податак о набавној цени која се утврђује у износу сразмерном наплаћеној накнади (на основу процента учешћа набавне цене у продајној цени за промет предметних добара).

Ако је разлика негативна, односно ако је износ набавне цене већи од износа продајне цене, у овом пољу исказује се „0”.

Поље 4.2.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 4.2.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу ПДВ обрачунатом применом опште стопе ПДВ (20%), односно посебне стопе ПДВ (10%) на утврђену основицу, односно применом прерачунате стопе ПДВ за 20% која износи 16,6667%, односно прерачунате стопе ПДВ за 10% која износи 9,0909% на утврђену разлику исказану у пољу 4.2.3 Обрасца ПОПДВ.

Напомена: Ако се смањење накнаде за промет наведених добара не може у потпуности исказати у пољу 4.2.1 Обрасца ПОПДВ, износ смањења ПДВ по том основу исказује се у пољу 3.6 Обрасца ПОПДВ.

Пример 79:
Обвезник ПДВ који се бави прометом половних добара (половних моторних возила) у септембру 2018. године продао је другом обвезнику ПДВ половно моторно возило за износ од 550.000 динара. Исто возило набавио је од физичког лица за износ од 400.000 динара. Основицу за опорезивање чини разлика између продајне (550.000) и набавне цене (400.000), уз одбитак ПДВ садржаног у тој разлици.

Обрачун ПДВ:
– Продајна цена ………………………. 550.000 динара
– Набавна цена ……………………….. 400.000 динара
– Разлика ………………………………… 150.000 динара
– ПДВ садржан у разлици ………… 25.000 динара
– Основица ……………………………… 125.000 динара

У Обрасцу ПОПДВ обвезник ПДВ исказује податке на следећи начин: у пољу 4.2.1 износ од 550.000 динара, у пољу 4.2.2 износ од 400.000 динара, у пољу 4.2.3 износ од 150.000 динара и у пољу 4.2.4 износ од 25.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 79

Напомена: У случају набавке уметничких дела од аутора, набавном ценом сматра се бруто накнада за ауторско дело која, поред нето накнаде која се исплаћује аутору, обухвата и припадајући порез и доприносе.

Подаци који се исказују у пољу 4.2.4 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.