Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3а.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3а.4 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о износу за који је повећан обрачунати ПДВ за извршени промет због накнадне измене основице у смислу члана 21. Закона или по другом основу.

Ако се повећа пореска основица за промет добара и услуга за који је прималац добара, односно услуга порески дужник у складу са Законом, обвезник ПДВ дужан је да обрачуна и искаже износ обрачунатог ПДВ у пољу 3а.4 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је основица повећана, независно од тога да ли је промет по основу којег је повећана основица извршен у истом пореском периоду или у неком од претходних пореских периода. Наиме, у пореском периоду у којем је обвезнику ПДВ – примаоцу добара, односно услуга познато да је дошло до повећања основице за промет који је извршио испоручилац добара, односно услуга, обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга дужан је да обрачуна ПДВ на износ за који је повећана одновица.

До повећања основице најчешће долази због накнадног зарачунавања споредних трошкова који су настали у вези са претходно извршеним прометом добара или услуга.

Правилником о измени пореске основице ближе је уређено повећање основице за обрачунавање ПДВ.

Пример 73:
Обвезник ПДВ је у својству извођача радова на објекту инвеститора – обвезника ПДВ издао документ о повећању основице из члана 15. Правилника о рачунима (књижно задужење) којим задужује инвеститора за износ од 500.000 динара на име додатних трошкова за изведене грађевинске радове на објекту. У достављеном документу – књижном задужењу није обрачунат ПДВ са позивом на члан 10. став 2. тачка 3) Закона, јер наведени износ има третман повећања основице у складу са чланом 21. став 2. Закона, исказане у раније издатој ситуацији за изведене грађевинске радове. У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је дошло до повећања основице, у пољу 3а.4, у колони која се односи на ПДВ по општој стопи, обвезник ПДВ – инвеститор исказује обрачунати ПДВ у износу од 100.000 динара (500.000 Х 20%).

uputstvo PU obrazac POPDV primer 73

У пољу 3а.4 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о износу ПДВ који је повећан у складу са чланом 31а став 7. Закона.

Подаци у пољу 3а.4 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.