Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8б.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8б.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу за који је повећана основица у смислу члана 21. Закона.

Правилником о измени пореске основице ближе је уређено повећање основице за обрачунавање ПДВ.

Подаци у пољу 8б.4 Обрасца ПОПДВ исказују се за порески период у којем је основица повећана, независно од тога да ли је промет по основу којег је повећана основица извршен у истом пореском периоду или у неком од претходних пореских периода. Наиме, у пореском периоду у којем је обвезнику ПДВ – примаоцу добара, односно услуга познато да је дошло до повећања основице за промет који је извршио испоручилац добара, односно услуга, обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга дужан је да податке о том повећању искаже у пољу 8б.4 Обрасца ПОПДВ.

Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о подацима о основици за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ.

До повећање основице најчешће долази због накнадног зарачунавања споредних трошкова који су настали у вези са претходно извршеним прометом добара или услуга.

Пример 101:
Обвезник ПДВ је у својству извођача радова на објекту инвеститора – обвезника ПДВ издао документ о повећању основице из члана 15. Правилника о рачунима („ књижно задужење ”) којим задужује инвеститора за износ од 500.000 динара на име додатних трошкова за изведене грађевинске радове на објекту. У достављеном документу – књижном задужењу није обрачунат ПДВ са позивом на члан 10. став 2. тачка 3) Закона, јер наведени износ има третман повећања основице исказане у раније издатој ситуацији за изведене грађевинске радове у складу са чланом 21. став 2. Закона. У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је дошло до повећања основице, обвезник ПДВ – инвеститор исказује обрачунати ПДВ у износу од 100.000 динара (500.000 Х20%) у пољу 3а.4, у колони која се односи на промет за који је прописано опорезивање по општој стопи ПДВ. У пољу 8б.4 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на промет за који је прописано опорезивање по општој стопи ПДВ, исказује се податак о износу за који је повећана основице од 500.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 101

Подаци у пољу 8б.4 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.