Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 1.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 1.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о промету добара која се са територије Републике ван АПКМ отпремају на територију АПКМ у складу са Уредбом о промету са АПКМ, за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза.

У пољу 1.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

–   износу накнаде за промет добара која су у пореском периоду отпремљена са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, а за који су у том пореском периоду испуњени услови за остваривање пореског ослобођења;

–   износу накнаде за промет добара за који су се у пореском периоду стекли услови за остваривање пореског ослобођења, а која су отпремљена са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ у неком од претходних пореских периода уз обавезу обрачунавања ПДВ за тај порески период;

–   износу за који је повећана накнада за промет добара која су отпремљена са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ (за који је прописано пореско ослобођење) у пореском периоду у којем је повећана накнада, односно за промет добара која су отпремљена на територију АПКМ у неком од претходних пореских периода;

– износу за који је смањена накнада за промет добара која су отпремљена са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ (за који је прописано пореско ослобођење) у пореском периоду у којем је смањена накнада, односно за промет добара која су отпремљена на територију АПКМ у неком од претходних пореских периода.

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс за промет добара која се отпремају са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ и извршено отпремање добара са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, у Обрасцу ПОПДВ исказују се само подаци о накнади за извршено отпремање добара на територију АПКМ.

Износ накнаде за промет добара која се отпремају са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, о којем се исказују подаци у пољу 1.2 Обрасца ПОПДВ, не умањује се за износ аванса за тај промет.

Услови за остваривање пореског ослобођења за промет добара која се отпремају са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, а који морају бити кумулативно испуњени, прописани су одредбама члана 3. Уредбе о промету са АПКМ. С тим у вези, доказима да су добра отпремљена на територију АПКМ сматрају се:

1)   јединствена исправа издата у складу са важећим прописима која садржи потврду да су добра иступила са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, односно оверена копија јединствене исправе (реч је о извозној декларацији);

2)   извод из пословног рачуна обвезника ПДВ да је за промет добара извршен пренос новчаних средстава са пословног рачуна примаоца добара на пословни рачун обвезника ПДВ – испоручиоца добара.

Специфичности:

а)  У случају када је извозно царињење добара извршено у једном пореском периоду, иступ добара потврђен од стране надлежног царинског органа у пореском периоду који следи том пореском периоду, а пренос новчаних средстава извршен до дана сачињавања Обрасца ПОПДВ и подношења пореске пријаве (у складу са Законом) за порески период у којем је потврђен иступ добара, износ накнаде за тај промет обвезник ПДВ може да искаже у пољу 1.2 Обрасца ПОПДВ и да оствари пореско ослобођење за порески период у којем поседује извозну декларацију. За порески период у којем је извршено извозно царињење добара обвезник ПДВ нема обавезу да обрачуна ПДВ.

б)   У случају када је извозно царињење извршено у једном пореском периоду, а иступ добара није потврђен од стране надлежног царинског органа у пореском периоду који следи том пореском периоду, обвезник је дужан да обрачуна ПДВ за порески период у којем је извршено извозно царињење добара, независно од тога да ли је испуњен услов који се односи на пренос новчаних средстава (обвезник ПДВ је дужан да поднесе измењену пореску пријаву за порески период у којем је извршено извозно царињење добара и да искаже податке о том промету у Обрасцу ПОПДВ, у пољу 3.2 – износ основице и износ обрачунатог ПДВ).

Напомена: Обвезник ПДВ из тач. а) и б) који је обрачунао ПДВ за порески период у којем је извршено извозно царињење добара, а под условом да је до дана сачињавања Обрасца ПОПДВ и подношења пореске пријаве (у складу са Законом) за порески период у којем је потврђен иступ добара извршен и пренос новчаних средстава, има право да за порески период у којем поседује извозну декларацију смањи износ основице и износ обрачунатог ПДВ и да оствари пореско ослобођење. У том случају, податак о износу накнаде за тај промет исказује се у пољу 1.2 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је потврђен иступ добара, а у пољу 3.6 Обрасца ПОПДВ врши се смањење износа основице и износа обрачунатог ПДВ.

в) У случају када је у истом пореском периоду извршено извозно царињење и потврђен иступ добара, а до дана сачињавања Обрасца ПОПДВ и подношења пореске пријаве (у складу са Законом) за тај порески период није испуњен услов који се односи на пренос новчаних средстава, за порески период у којем је извршено извозно царињење и потврђен иступ добара обвезник ПДВ исказује податке о том промету у пољу 3.2 Обрасца ПОПДВ – износ основице и износ обрачунатог ПДВ. Ако се од дана сачињавања Обрасца ПОПДВ и подношења пореске пријаве (у складу са Законом) за порески период у којем је извршено извозно царињење и потврђен иступ добара испуни и услов који се односи на пренос новчаних средстава, У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је и овај услов испуњен обвезник ПДВ исказује податак о предметном промету у пољу 1.2, а у пољу 3.6 врши смањење износа основице и износа обрачунатог ПДВ.

Пример 5:
Обвезник ПДВ, на основу закљученог уговора са купцем из Косовске Митровице, извршио је испоруку добара чија вредност износи 960.000 динара, о чему поседује извозну декларацију која садржи потврду да су добра иступила са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, као и доказ (извод са пословног рачуна) да је купац извршио пренос новчаних средстава на пословни рачун испоручиоца добара на име купопродајне цене добара. Износ од 960.000 динара исказује се у пољу 1.2 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 5

Пример 6:
У пореском периоду јул 2018. године обвезник ПДВ отпремио је добра на територију АПКМ у вредности од 100.000 динара и за тај промет испунио услове за остваривање пореског ослобођења. У истом пореском периоду обвезник ПДВ зарачунао је купцу трошкове превоза добара отпремљених на територију АПКМ у претходном пореском периоду у износу од 30.000 динара и одобрио накнадни попуст у цени другом купцу за промет добара отпремљених на територију АПКМ у три претходна пореска периода у износу од 200.000 динара.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период јул 2018. године, у пољу 1.2, обвезник ПДВ исказује износ од – 70.000 динара (100.000+30.000-200.000).

uputstvo PU obrazac POPDV primer 6

Пример 7:
Обвезник ПДВ отпремио је добра на територију АПКМ дана 25. јула 2018. године у вредности од 1.200.000 динара. До истека тог пореског периода обезбедио је извозну декларацију која садржи потврду да су добра иступила са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ. Купац са територије АПКМ извршио је пренос новчаних средстава на пословни рачун обвезника ПДВ – продавца дана 8. августа 2018. године.
У Обрасцу ПОПДВ за порески период јул 2018. године, у пољу 1.2, обвезник ПДВ исказује износ од 1.200.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 7

Пример 8:
Обвезник ПДВ отпремио је добра на територију АПКМ дана 25. јула 2018. године у вредности од 1.200.000 динара. До истека тог пореског периода обезбедио је извозну декларацију која садржи потврду да су добра иступила са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ. Купац са територије АПКМ извршио је пренос новчаних средстава на пословни рачун обвезника ПДВ – продавца дана 16. августа 2018. године.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период јул 2018. године, у пољу 3.2, у одговарајућим колонама, обвезник ПДВ исказује износ основице од 1.000.000 динара и износ ПДВ од 200.000 динара.
У Обрасцу ПОПДВ за август 2018. године, обвезник ПДВ исказује износ од 1.200.000 динара у пољу 1.2, а у пољу 3.6, у одговарајућим колонама, смањује износ основице за 1.000.000 динара и износ ПДВ за 200.000 динара.

(1) Образац ПОПДВ за јул 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 8 - 1.1

uputstvo PU obrazac POPDV primer 8 - 1.2

(2) Образац ПОПДВ за август 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 8 - 2.1

uputstvo PU obrazac POPDV primer 8 - 2.2

Податак у пољу 1.2 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минус”.