Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3.5 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3.5 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу за који је накнадно, након извршеног промета, повећана основица у смислу члана 21. Закона, односно о износу за који је повећан ПДВ због измене основице или по другом основу, у одговарајућим колонама за промет по општој, односно посебној стопи ПДВ.

У зависности од тога да ли је обвезник ПДВ који врши промет добара, односно услуга порески дужник за тај промет, у пољу 3.5 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу:

–    за који је повећана основица, односно износу за који је повећан ПДВ по основу измене основице или по другом основу – ако је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник за промет код којег долази до повећања основице, односно ПДВ;

–    за који је повећана основица – ако обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није порески дужник за промет код којег долази до повећања основице.

Податак о износу за који је повећана основица, односно податак о износу за који је повећан ПДВ због измене – повећања основице исказује се у пољу 3.5 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је дошло до тог повећања, независно од тога да ли је промет по основу којег је повећана основица, односно ПДВ извршен у истом пореском периоду или у неком од претходних пореских периода.

До повећање основице најчешће долази због накнадног зарачунавања споредних трошкова који су настали у вези са претходно извршеним прометом добара или услуга.

Правилником о измени пореске основице ближе је уређено повећање основице за обрачунавање ПДВ.

У пољу 3.5 Обрасца ПОПДВ исказује се и износ дугованог ПДВ у складу са чланом 40. Закона (износ ПДВ који обвезник дугује по основу брисања из евиденције за ПДВ). Наиме, чланом 40. Закона прописано је да је обвезник ПДВ који је поднео захтев за брисање из евиденције за ПДВ дужан да, на дан престанка ПДВ активности, изврши попис добара, укључујући и објекте и опрему за обављање делатности и улагања у објекте, као и датих аванса, по основу којих је имао право на одбитак претходног пореза у складу са Законом, да утврди износ претходног пореза у залихама и датим авансима и изврши исправку одбитка претходног пореза за опрему, објекте и улагања у објекте у складу са Законом. Истим чланом је прописано да износ претходног пореза садржаног у залихама и датим авансима, као и износ исправљеног одбитка претходног пореза, обвезник ПДВ исказује као дуговани порез.

Пример 56:
Обвезник ПДВ – закуподавац изнајмио је пословни простор другом обвезнику ПДВ. Месечни износ закупнине без ПДВ износи 30.000 динара. Закупац се обавезао да ће плаћати све режијске трошкове. Обвезник ПДВ – закуподавац дана 5. октобра 2018. године издао је рачун за услугу давања у закуп пословног простора за месец септембар 2018. године у којем је као датум промета наведен 30. септембар 2018. године. Дана 15. октобра 2018. године обвезник ПДВ – закуподавац издао је документ о повећању основице у складу са чланом 15. Правилника о рачунима којим потражује режијске трошкове од закупца у износу од 10.000 без ПДВ и износ обрачунатог ПДВ од 2.000 динара.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период септембар 2018. године, у пољу 3.2, у колонама које се односе на промет по општој стопи ПДВ, обвезник ПДВ – закуподавац исказује податак о основици за извршени промет услуге у износу од 30.000 динара и податак о износу обрачунатог ПДВ од 6.000 динара.
У Обрасцу ПОПДВ за порески период октобар 2018. године, у пољу 3.5, у колонама које се односе на промет по општој стопи ПДВ, обвезник ПДВ – закуподавац исказује податак о износу за који је повећана основица од 10.000 динара и износу за који је повећан ПДВ због повећања основице од 2.000 динара.

(1) Образац ПОПДВ за порески период септембар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 56 - 1

(2) Образац ПОПДВ за порески период октобар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 56 - 2

Пример 57:
Обвезник ПДВ извршио је промет јабука дана 3. октобра 2018. године (накнада без ПДВ 100.000 динара), а дана 15. октобра 2018. године издао је купцу документ о повећању основице из члана 15. Правилника о рачунима („књижно задужење”) на име трошкова превоза јабука који је извршило треће лице (трошак превоза без ПДВ износи 10.000 динара). С обзиром да у случају потраживања трошкова превоза јабука долази до повећања основице за извршени промет јабука у истом пореском периоду у којем је извршен промет, у Обрасцу ПОПДВ исказују се следећи подаци:

–   у пољу 3.2, у колонама које се односе на промет по посебној стопи ПДВ, износ основице од 100.000 динара и износ обрачунатог ПДВ од 10.000 динара;
–   у пољу 3.5, у колонама које се односе на промет по посебној стопи ПДВ, износ за који је повећана основица од 10.000 динара и износ за који је повећан обрачунати ПДВ од 1.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 57

Напомена: повећање основице и обрачунатог ПДВ не врши се због вишег курса стране валуте на дан плаћања у односу на курс стране валуте који је важио на дан настанка пореске обавезе у складу са Законом, ако је накнада за добра или услуге изражена у страној валути, а наплаћује се у динарима, односно ако је уговорена и наплаћује се у страној валути, под условом да је при утврђивању основице и обрачунатог ПДВ и наплати накнаде примењена иста врста курса динара исте банке.

Подаци у пољу 3.5 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минусˮ.