Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8д.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8д.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о набавци добара и услуга у Републици од лица са територије Републике која нису обвезници ПДВ, и то подаци о:

–   износу накнаде;

–   износу за који је повећана накнада;

–   износу за који је смањена накнада;

–   износу вредности за промет добара и услуга који је извршен без накнаде.

У вези са наведеним, у пољу 8д.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о свим набавкама добара и услуга у Републици од домаћих лица која нису обвезници ПДВ – правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају регистровану делатност.

У зависности од тога да ли је за промет добара и услуга издат рачун, подаци се исказују на следећи начин:

–  ако је за промет добара и услуга страно лице издало рачун, подаци о износу накнаде, односно вредности промета који је извршен без накнаде исказују се на основу рачуна о извршеном промету. Податке о износу накнаде, односно вредности промета обвезник ПДВ – прималац исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је промет извршен ако је до дана сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за тај порески период примио рачун у којем су као датум промета и датум издавања рачуна наведени датуми из пореског периода у којем је промет извршен. Ако тако издат рачун обвезник ПДВ прими после подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је набавио добра, односно услуге, податке исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примио рачун. Поред тога, ако је рачун издат по истеку пореског периода у којем је извршен промет добара, односно услуга, а обвезник ПДВ прими рачун до дана подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је промет извршен, податке о износу накнаде, односно вредности промета исказује у пољу 8д.2 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је рачун примљен;

–  ако за промет добара и услуга није издат рачун, али је сачињен неки други документ на основу којег се потврђује пословна промена, који садржи податак о износу накнаде, односно вредности промета, прималац добара и услуга у пољу 8д.2 Обрасца ПОПДВ исказује податак о том износу;

–  ако за промет добара и услуга није издат рачун, али је сачињен неки други документ на основу којег се потврђује пословна промена, који не садржи податак о износу накнаде, односно вредности промета, односно ако такав документ није сачињен, прималац добара и услуга у пољу 8д.2 Обрасца ПОПДВ не исказује податке о том промету.

Податак о износу за који је повећана накнада, односно податак о износу за који је смањена накнада за набављена добра и услуге исказује се у пољу 8д.2 Обрасца ПОПДВ на основу документа испоручиоца добара, односно пружаоца услуга у којем је наведен износ тог повећања, односно смањења, независно од тога да ли је промет добара и услуга извршен у том или у неком од претходних пореских периода.

У пољу 8д.2 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о авансу плаћеном за набавку добара и услуга.

Пример 115:
Правно лице са седиштем у Краљеву, које није обвезник ПДВ, извршило је промет грађевинског материјала обвезнику ПДВ дана 15. октобра 2018. године. Накнада за извршени промет износи 520.000 динара, а рачун је издат 20. октобра 2018. године. Обвезник ПДВ примио је рачун дана 25. октобра 2018. године.
У Обрасцу ПОПДВ за порески период октобар 2018. године, у пољу 8д.2, обвезник ПДВ исказује податак о накнади за тај промет у износу од 520.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 115

Пример 116:
Физичко лице – костимограф, које је осигурано по другом основу и које није обвезник ПДВ, израдило је костим за потребе наручиоца – обвезника ПДВ. По том основу остварује ауторски хонорар од обвезника ПДВ, у нето износу од 100.000 динара. С обзиром да се у конкретном случају за костимографа плаћа порез на доходак грађана и допринос за ПИО, врши се брутирање нето износа ауторског хонорара.
У Образац ПОПДВ, у пољу 8д.2, исказује се податак о бруто износу ауторског хонорара од 129.870 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 116

Пример 117:
На основу уговора о делу, физичко лице које није осигурано по другом основу и које није обвезник ПДВ, окречило је пословни простор обвезника ПДВ. Уговорена нето накнада износи 20.000 динара. С обзиром да се у конкретном случају за физичко лице плаћа порез на доходак грађана, допринос за ПИО и допринос за здравствено осигурање, врши се брутирање нето износа прихода физичког лица.
У Образац ПОПДВ, у пољу 8д.2, исказује се податак о бруто износу прихода физичког лица од 36.390 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 117

Напомена:

Ако по основу накнаде за промет која се исплаћује домаћем лицу постоји обавеза по основу пореза по одбитку у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, односно порез на доходак грађана, односно обавеза по основу доприноса за обавезно осигурање у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање, у пољу 8д.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу накнаде у којој је садржан износ пореза, односно доприноса за обавезно социјално осигурање. С тим у вези, у пољу 8д.2 Обрасца ПОПДВ, између осталог, исказују се подаци о ангажовању физичких лица на основу уговора ван радног односа.

Податак у пољу 8д.2 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минус”.