Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 1.7 Обрасца ПОПДВ

У пољу 1.7 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о износу наплаћеног аванса за промет о којем се подаци исказују у пољ. 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 Обрасца ПОПДВ, уколико су испуњени услови за остваривање пореског ослобођења.

Услови за остваривање пореског ослобођења за аванс који се односи на промет за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза у складу са чланом 24. Закона прописани су Правилником о пореским ослобођењима, уз напомену да се сходно примењују и на аванс за промет у вези са АПКМ, осим за аванс који се односи на отпремање добара са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ за који су услови за пореско ослобођење прописани Уредбом о промету са АПКМ.

С тим у вези, пореско ослобођење за аванс за промет:

–   услуга из члана 24. став 1. тачка 1) Закона (превозне и остале услуге које су повезане са увозом добара) – обвезник ПДВ може да оствари ако поседује рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом (члан 2. став 7. Правилника о пореским ослобођењима);

–   добара из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона (извоз добара) – обвезник ПДВ може да оствари ако поседује уговор којим је предвиђено плаћање пре извршеног извоза и рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом (члан 3. став 10. Правилника о пореским ослобођењима), односно ако се добра шаљу у иностранство поштом или брзом поштом рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом (члан 4. став 4. Правилника о пореским ослобођењима);

–   добара која се отпремају са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ – обвезник ПДВ може да оствари ако поседује уговор којим је предвиђено авансно плаћање пре извршеног отпремања добара на територију АПКМ и рачун о авансном плаћању издат у складу са Законом (члан 3. став 4. Уредбе о промету са АПКМ);

–   добара која се уносе у слободну зону из члана 24. став 1. тачка 5) Закона (промет за који је порески дужник испоручилац) – обвезник ПДВ може да оствари ако поседује доказе из члана 6. став 4. Правилника о пореским ослобођењима;

–   добара која се уносе у слободну зону из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује доказе из члана 8а став 2. Правилника о пореским ослобођењима;

–   превозних и других услуга које су повезане са уносом добара у слободну зону из члана 24. став 1.тачка 5) Закона – обвезник ПДВ може да оствари ако поседује доказе из члана 7. став 2. Правилника о пореским ослобођењима;

–   превозних и других услуга које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује доказе из члана 8б став 2. Правилника о пореским ослобођењима;

–   добара и услуга у слободној зони из члана 24. став 1. тачка 5) Закона (промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга) – обвезник ПДВ може да оствари ако поседује доказе из члана 8. став 3. Правилника о пореским ослобођењима;

–   добара у слободној зони из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона, обвезник ПДВ може да оствари ако поседује доказе из члана 8в став 2. Правилника о пореским ослобођењима;

–   добара у поступку царинског складиштења из члана 24. став 1. тачка 6) Закона – обвезник ПДВ може да оствари ако поседује доказе из члана 9. став 3. Правилника о пореским ослобођењима;

–   добара која се отпремају у складу са чланом 24. став 1. тачка 6а) Закона – обвезник ПДВ може да оствари ако поседује рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом (члан 10. став 3. Закона);

–   услуга радова на покретним добрима која су набављена од стране иностраног примаоца услуге у Републици Србији ради оплемењивања, оправке или уградње, а која после оплемењивања, оправке или уградње, испоручилац услуге, инострани прималац или треће лице, по њиховом налогу, превози или отпрема у иностранство из члана 24. став. 1. тачка 7) Закона – обвезник ПДВ може да оствари ако поседује доказе из члана 12. став 2. Правилника о пореским ослобођењима;

–   услуга радова на покретним добрима која су увезена ради оплемењивања, оправке или уградње, а која после оплемењивања, оправке или уградње, испоручилац услуге, инострани прималац или треће лице, по њиховом налогу, превози или отпрема у иностранство из члана 24. став 1. тачка 7) Закона – обвезник ПДВ може да оствари ако поседује доказе из члана 13. став 2. Правилника о пореским ослобођењима;

–   превозних и осталих услуга у вези са извозом, транзитом и привременим увозом добара из члана 24. став 1. тачка 8) Закона – обвезник ПДВ може да оствари ако поседује рачун о авансном плаћању, издат у складу са Законом (члан 14. став 6, члан 15. став 6. и члан 16. став 5. Правилника о пореским ослобођењима;

–   промет добара и услуга из члана 24. став 1. тач. 16а) до 16в) Закона – обвезник ПДВ може да оствари ако поседује одговарајућу потврду о пореском ослобођењу у складу са Правилником о пореским ослобођењима.

Пример 25:
Обвезник ПДВ од купца из иностранства примио је аванс од 100% за извоз робе. Обвезник ПДВ поседује уговор којим је предвиђено плаћање пре извршеног извоза и авансни рачун који је издат у складу са Законом. На девизни рачун аванс је уплаћен у износу од 5.000 евра чија динарска противвредност на дан уплате аванса износи 600.000 динара. Добра нису извезена у пореском периоду у којем је примљен аванс.
У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 1.7, обвезник ПДВ исказује износ аванса од 600.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 25

Ако обвезник ПДВ не испуњава прописане услове за пореско ослобођење за аванс, дужан је да обрачуна ПДВ по основу наплаћеног аванса у пореском периоду у којем је наплатио аванс. У том случају, обвезник ПДВ исказује податке у пољу 3.9 Обрасца ПОПДВ – део аванса који се односи на основицу и део аванса који се односи на ПДВ. Ако накнадно испуни прописане услове, а примљени аванс још увек не представља накнаду за извршени промет (није реализован), обвезник ПДВ смањује износ ПДВ у пољу 3.6 Обрасца ПОПДВ и исказује укупан износ аванса у пољу 1.7 Обрасца ПОПДВ.

У пољу 1.7 Обрасца ПОПДВ исказује се и податак о авансу за промет добара и услуга из члана 24. Закона за који Правилником о пореским ослобођењима нису прописани посебни услови – поседовање одређених доказа за остваривање тих пореских ослобођења.

Ако након пријема аванса, који је обвезник ПДВ исказао у пољу 1.7 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је аванс примљен, у неком од наредних пореских периода дође до повраћаја аванса (нпр. због раскида уговора), не врши се корекција већ исказаног износа аванса у пољу 1.7. Обрасца ПОПДВ.

У пољу 1.7 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о примљеном авансу ако је у истом пореском периоду извршен и промет добара и услуга за који је аванс примљен, као и подаци о примљеном авансу који је у истом пореском периоду враћен лицу које је аванс уплатило.

Пример 26:
Обвезник ПДВ од купца из иностранства примио је аванс од 20% за извоз робе. Обвезник ПДВ поседује уговор којим је предвиђено плаћање пре извршеног извоза и авансни рачун који је издат у складу са Законом. На девизни рачун аванс је уплаћен у износу од 1.000 евра чија динарска противвредност на дан уплате аванса износи 120.000 динара. Добра нису извезена (није потврђен иступ добара) у пореском периоду у којем је примљен аванс.
У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је аванс примљен, у пољу 1.7, обвезник ПДВ исказује износ аванса од 120.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV II primer 26

Пример 27:
Обвезник ПДВ од купца из иностранства примио је аванс од 50% за извоз робе. На девизни рачун аванс је уплаћен у износу од 2.500 евра чија динарска противвредност на дан уплате аванса износи 300.000 динара (2.500 Х 120). Добра су извезена (потврђен иступ добара) у пореском периоду у којем је примљен аванс и обвезник ПДВ испуњава услове за пореско ослобођење. Курс за обрачун вредности девиза у динаре на дан промета износи 121 динар. У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 1.7, обвезник ПДВ не исказује износ аванса од 300.000 динара, већ у пољу 1.1 исказује износ накнаде за извршени промет од 602.500 динара (300.000 + 302.500).

uputstvo PU obrazac POPDV primer 27

Податак у пољу 1.7 Обрасца ПОПДВ не може бити са предзнаком „минус”.