Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 6.2.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 6.2.3 Обрасца ПОПДВ, у одговарајућим колонама које се односе на увоз добара по општој, односно посебној стопи ПДВ, исказују се подаци о износу за који је смањена основица за обрачунавање ПДВ при увозу добара, независно од тога да ли је увоз добара извршен у пореском периоду у којем је повећана основица, односно у неком од претходних пореских периода.

Смањење основице за увоз добара, сходно члану 21. Закона и члану 5. Правилника о измени пореске основице, врши се у складу са царинским прописима на основу решења царинског органа.

На исти начин у пољу 6.2.3 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о износу за који је смањена основица за обрачунавање ПДВ по основу допремања добара са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија на територију Републике ван територије Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Пример 82:
Својим решењем од 15. јула 2018. године Царинарница „Х” је, на основу приговора пореског обвезника – увозника, смањила основицу за обрачунавање ПДВ за 5.500 динара за увоз добара. У Обрасцу ПОПДВ за јул 2018. године, у пољу 6.2.3, обвезник ПДВ исказује податак о смањењу основице за обрачунавање ПДВ у износу од 5.500 динара. У Обрасцу ПОПДВ за исти порески период, а с обзиром да је обвезник ПДВ у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је платио ПДВ при увозу добара исказао плаћени ПДВ као претходни порез у пољу 9а.1, обвезник ПДВ исказује исправку одбитка – смањење претходног пореза у пољу 8е.4 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 82 - 1.1uputstvo PU obrazac POPDV primer 82 - 1.2

Подаци у пољу 6.2.3 Обрасца ПОПДВ исказују се са предзнаком „минусˮ.