Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8г.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8г.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице на коју се обрачунава ПДВ за промет добара и услуга, који је у Републици извршило страно лице које није обвезник ПДВ обвезнику ПДВ, без накнаде. Реч је о промету за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ, а чије је место промета, у складу са чл. 11. и 12. Закона, у Републици. За предметни промет, обвезник ПДВ – порески дужник из члана 10. став 1. тачка 3) Закона сачињава интерни рачун у складу са чланом 24б Правилника о рачунима.

Подаци о износу основице исказују се за порески период у којем је промет извршен, независно од тога да ли је испоручилац добара, односно услуга издао рачун за тај промет.

Ако страно лице за извршени промет без накнаде није издало рачун, обвезник ПДВ – стицалац добара, односно услуга, који је за тај промет порески дужник у складу са Законом, процењује износ основице сходном применом члана 18. ст. 1. до 3. Закона и податак о том износу исказује у пољу 8г.2 Обрасца ПОПДВ.

У пољу 8г.2 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о износу основице по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона које без накнаде пружа страно лице које није обвезник ПДВ, укључујући и услуге непосредно повезане са тим услугама које пружа исто лице, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона. У овом случају, ако је дан када је страно лице издало рачун и дан када је порески дужник примио рачун нису у истом пореском периоду, порески дужник, у складу са чланом 24б став 2. Правилника о рачунима, сачињава интерни рачун у пореском периоду у којем је примио рачун страног лица.

Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о подацима о основици за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ.

У пољу 8г.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о основици, независно од тога да ли обвезник ПДВ има право да ПДВ за промет страног лица обрачунат на ту основицу, о којем се исказују подаци у делу 3а, у пољу 3а.6 Обрасца ПОПДВ, одбије као претходни порез.

Подаци у пољу 8г.2 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.