Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8a.4 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8а.4 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу за који је, после извршеног промета добара и услуга (о којем се подаци исказују у пољ. 8а.1 и 8а.2 Обрасца ПОПДВ), измењена – повећана основица за набављена добра и услуге, односно износу за који је повећан ПДВ по основу повећања основице.

Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о подацима за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно по посебној стопи ПДВ.

Подаци о износу за који је повећана основица, односно износу за који је повећан ПДВ исказују се у пољу 8а.4 Обрасца ПОПДВ на основу примљеног документа обвезника ПДВ – испоручиоца добара, односно пружаоца услуга у којем је наведен износ за који је повећана основица, односно износ за који је повећан ПДВ, независно од тога да ли је промет за који је повећана основица, односно ПДВ извршен у пореском периоду у којем је издат документ о повећању или у неком од претходних пореских периода. С тим у вези, подаци о износу за који је повећана основица, односно износу за који је повећан ПДВ исказују се у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је дошло до повећања основице, односно ПДВ ако је до дана сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за тај порески период примљен документ о повећању основице, односно ПДВ у којем је као датум издавања наведен датум из пореског периода у којем је повећана основица, односно ПДВ.

Ако тако издат документ обвезник ПДВ прими после подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је повећана основица, односно ПДВ, податке исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примио документ о повећању основице, односно ПДВ. Поред тога, ако је документ о повећању основице, односно ПДВ издат по истеку пореског периода у којем је повећана основица, односно ПДВ, а обвезник ПДВ прими тај документ до дана подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је повећана основица, односно ПДВ, податке о износу за који је повећана основица, односно износу за који је повећан ПДВ исказује у пољу 8а.4 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је примљен документ о том повећању.

До повећања износа основице за извршени промет (и с тим у вези до повећања износа ПДВ) најчешће долази због накнадног зарачунавања трошкова од стране добављача – испоручиоца добара, односно пружаоца услуга. У ситуацији када добављач – испоручилац добара, односно пружалац услуга не потражује трошкове накнадно, не долази ни до повећања основице, односно ПДВ за извршени промет.

Пример 90:
Обвезник ПДВ – лице „А” дана 20. октобра 2018. године примио је документ о повећању основице („књижно задужење”) обвезника ПДВ – лица „Б” за промет услуге закупа који је извршен дана 30. септембра 2018. године. Документ је издат дана 15. октобра 2018. године. Реч је о тзв. префактурисаним трошковима за електричну енергију за септембар 2018. године. У документу о повећању основице наведен је износ за који је повећана основица од 10.000 динара и износ за који је повећан ПДВ од 2.000 динара.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период октобар 2018. године, у пољу 8а.4, у колонама које се односе на основицу и ПДВ за промет по општој стопи ПДВ, обвезник ПДВ – лице „А” исказује податак о износу за који је повећана основица од 10.000 динара и износу за који је повећан ПДВ од 2.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 90

Подаци у пољу 8а.4 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.