Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 1.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 1.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о промету добара која се отпремају у иностранство из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона, за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза.

У пољу 1.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

–   износу накнаде за промет добара која су у пореском периоду отпремљена у иностранство, а за који су у том пореском периоду испуњени услови за остваривање пореског ослобођења;

–   износу накнаде за промет добара за који су се у пореском периоду стекли услови за остваривање пореског ослобођења, а која су отпремљена у иностранство у неком од претходних пореских периода уз обавезу обрачунавања ПДВ за тај порески период;

–   износу за који је повећана накнада за промет добара која су отпремљена у иностранство (за који је прописано пореско ослобођење) у пореском периоду у којем је повећана накнада, односно за промет добара која су отпремљена у иностранство у неком од претходних пореских периода;

–   износу за који је смањена накнада за промет добара која су отпремљена у иностранство (за који је прописано пореско ослобођење) у пореском периоду у којем је смањена накнада, односно за промет добара која су отпремљена у иностранство у неком од претходних пореских периода.

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс за промет добара која се отпремају у иностранство и извршено отпремање добара у иностранство, у Обрасцу ПОПДВ исказују се само подаци о накнади за извршено отпремање добара у иностранство.

Износ накнаде за промет добара која се отпремају у иностранство за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, о којем се исказују подаци у пољу 1.1 Обрасца ПОПДВ, не умањује се за износ аванса за тај промет.

Услови за остваривање пореског ослобођења за промет добара која се отпремају у иностранство прописани су одредбама члана 3. ст. 1. до 3. и члана 4. ст. 1. и 2. Правилника о пореским ослобођењима.

У највећем броју случајева, услов за остваривање пореског ослобођења за промет добара која се отпремају у иностранство је поседовање извозне царинске декларације која садржи потврду да су добра иступила са територије Републике, о извршеном извозу добара издате у складу са царинским прописима (у даљем тексту: извозна декларација), односно оверене копије извозне декларације.

Специфичности:

а)  У случају када је извозно царињење добара извршено у једном пореском периоду, а иступ добара потврђен од стране надлежног царинског органа у пореском периоду који следи том пореском периоду, износ накнаде за тај промет обвезник ПДВ може да искаже у пољу 1.1 Обрасца ПОПДВ и да оствари пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 2) и 3) Закона, за порески период у којем поседује извозну декларацију. За порески период у којем је извршено извозно царињење добара обвезник ПДВ нема обавезу да обрачуна ПДВ.

б) У случају када је извозно царињење извршено у једном пореском периоду, а иступ добара није потврђен од стране надлежног царинског органа у пореском периоду који следи том пореском периоду, обвезник је дужан да обрачуна ПДВ за порески период у којем је извршено извозно царињење добара (обвезник ПДВ је дужан да поднесе измењену пореску пријаву за порески период у којем је извршено извозно царињење добара и да искаже податке о том промету у пољу 3.2 Обрасца ПОПДВ – износ основице и износ обрачунатог ПДВ).

Обвезник ПДВ који је обрачунао ПДВ за порески период у којем је извршено извозно царињење добара има право да за порески период у којем поседује извозну декларацију смањи износ основице и износ обрачунатог ПДВ и да оствари пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона. У том случају, податак о износу накнаде за тај промет исказује се у пољу 1.1 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је потврђен иступ добара, а у пољу 3.6 Обрасца ПОПДВ врши се смањење износа основице и износа обрачунатог ПДВ.

Пример 1:
На основу закљученог уговора са купцем из Бугарске о испоруци добара, обвезник ПДВ извршио је извоз добра у динарској противвредности од 1.200.000 динара на дан настанка пореске обавезе у складу са Законом, о чему поседује извозну декларацију која садржи потврду да су добра иступила са територије Републике. У рачуну издатом купцу из Бугарске ПДВ није обрачунат јер су испуњени услови за пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 2) Закона. Износ од 1.200.000 динара исказује се у пољу 1.1 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 1

Пример 2:
Обвезник ПДВ извезао је добра у иностранство у пореском периоду јул 2018. године и по основу тог извоза остварио пореско ослобођење за исти порески период. Износ накнаде за извршени извоз износи 1.000.000 динара. У наредном пореском периоду обвезник ПДВ је зарачунао трошкове превоза купцу из иностранства у износу од 100.000 динара. У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 1.1, за порески период јул 2018. године, обвезник ПДВ исказује податак о износу накнаде за извршени извоз у износу од 1.000.000 динара, а у Обрасцу ПОПДВ, у пољу 1.1, за порески период август 2018. године, обвезник ПДВ исказује податак о повећању накнаде за извоз добара у износу од 100.000 динара.

(1) Образац ПОПДВ за јул 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 2 - 1

(2) Образац ПОПДВ за август 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 2 - 2

Пример 3:
Купац из иностранства, којем је обвезник ПДВ отпремио добра уз пореско ослобођење за накнаду од 1.200.000 динара, у складу са купопродајним уговором остварио је право на додатни попуст од 10%, па је обвезник ПДВ – испоручилац добара издао документ о смањењу накнаде из члана 15. Правилника о рачунима (књижно одобрење) на износ од 120.000 динара у пореском периоду у којем је извршен промет. У овом случају, у Обрасцу ПОПДВ, у пољу 1.1 обвезник ПДВ исказује износ од 1.080.000 динара (1.200.000 – 120.000).

uputstvo PU obrazac POPDV primer 3

Пример 4:
Обвезник ПДВ, за којег је порески период календарски месец, извршио је извозно царињење добара дана 29. августа 2018. године, а надлежни царински орган потврдио је иступање добара са територије Републике дана 1. септембра 2018. године. Динарска противвредност извезених добара износи 1.500.000 динара.

У овом случају:
–    у Обрасцу ПОПДВ за август 2018. године обвезник ПДВ не исказује податке;
–    у Обрасцу ПОПДВ за септембар 2018. године, у пољу 1.1, обвезник ПДВ исказује податак о накнади за извршено отпремање добара у износу од 1.500.000 динара.

(1) Образац ПОПДВ за август 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 4 - 1

(2) Образац ПОПДВ за септембар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 4 - 2

Податак у пољу 1.1 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минус”.