Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3а.5 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3а.5 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о износу за који је смањен обрачунати ПДВ због смањења основице у смислу члана 21. Закона или по другом основу.

Ако се смањи пореска основица за промет добара и услуга за који је прималац добара, односно услуга порески дужник у складу са Законом, обвезник ПДВ дужан је да смањи износ обрачунатог ПДВ у пољу 3а.5 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је основица смањена, независно од тога да ли је промет по основу којег је смањена основица извршен у истом пореском периоду или у неком од претходних пореских периода. Наиме, у пореском периоду у којем је обвезнику ПДВ – примаоцу добара, односно услуга познато да је дошло до смањења основице за промет који је извршио испоручилац добара, односно услуга, обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга дужан је да смањи износ ПДВ који је обрачунао као порески дужник.

До смањења основице најчешће долази због накнадног попуста у цени из различитих разлога (нпр. због плаћања пре уговореног рока, рекламације испоручених добара, набавке добара у одређеној количини и др).

Правилником о измени пореске основице ближе је уређено смањење основице за обрачунавање ПДВ.

У пољу 3а.5 Обрасца ПОПДВ исказује се и податак о смањењу ПДВ који је обрачунат по основу плаћеног аванса ако је прималац аванса извршио повраћај аванса.

Пример 74:
На основу уговора о продаји секундарних сировина закљученог између обвезника ПДВ, лица „А” – продавца и лица „Б” – купца, лице „Б” – купац остварио је попуст у цени за набављене секундарне сировине у претходним пореским периодима у износу од 500.000 динара јер је у пореском периоду децембар 2018. године набавио секундарне сировине у вредности већој од уговорене. Обвезник ПДВ – лице „Б” по том основу исказује смањење обрачунатог ПДВ у износу од 100.000 динара (500.000 Х 20%) у пољу 3а.5 Обрасца ПОПДВ са предзнаком „минус”.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 74

У пољу 3а.5 Обрасца ПОПДВ исказује се податак о износу ПДВ који је смањен у складу са чланом 31а став 6. Закона.

Подаци у пољу 3а.5 Обрасца ПОПДВ исказују се искључиво са предзнаком „минус”.