Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8б.5 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8б.5 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу за који је смањена основица у смислу члана 21. Закона.

Правилником о измени пореске основице ближе је уређено смањење основице за обрачунавање ПДВ.

Подаци у пољу 8б.5 Обрасца ПОПДВ исказују се за порески период у којем је основица смањена, независно од тога да ли је промет по основу којег је смањена основица извршен у истом пореском периоду или у неком од претходних пореских периода. Наиме, у пореском периоду у којем је обвезнику ПДВ – примаоцу добара, односно услуга познато да је дошло до смањења основице за промет који је извршио испоручилац добара, односно услуга, обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга дужан је да податке о том смањењу искаже у пољу 8б.5 Обрасца ПОПДВ.

Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о подацима о основици за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ.

До смањења основице најчешће долази због накнадног попуста у цени из различитих разлога (нпр. због плаћања пре уговореног рока, рекламације испоручених добара, набавке добара у одређеној количини и др.).

Пример 102:
На основу уговора о продаји секундарних сировина закљученог између обвезника ПДВ, лица „А” – продавца и лица „Б” – купца, лице „Б” – купац остварило је попуст у цени за набављене секундарне сировине у претходним пореским периодима у износу од 500.000 динара јер је у пореском периоду децембар 2018. године набавило секундарне сировине у вредности већој од уговорене. Обвезник ПДВ – лице „Б” по том основу исказује смањење обрачунатог ПДВ у износу од 100.000 динара (500.000 Х 20%) у пољу 3а.5 Обрасца ПОПДВ са предзнаком „минус”, у колони која се односи на промет за који је прописано опорезивање по општој стопи ПДВ. У пољу 8б.5 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на промет за који је прописано опорезивање по општој стопи ПДВ, исказује се податак о износу за који је смањена основица (- 500.000 динара).

uputstvo PU obrazac POPDV primer 102

Подаци у пољу 8б.5 Обрасца ПОПДВ исказују се искључиво са предзнаком „минус”.