Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3а.8 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3а.8 Обрасца ПОПДВ исказује се износ обрачунатог ПДВ по основу аванса плаћеног за будући промет добара и услуга другог лица, за који је порески дужник обвезник ПДВ – стицалац добара, односно услуга, у одговарајућим колонама које се односе на ПДВ по општој, односно посебној стопи.

Ако је у истом пореском периоду плаћен аванс и извршен промет, у пољу 3а.8 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о ПДВ обрачунатом по основу плаћеног аванса.

Пример 75:
Обвезник ПДВ – лице „А” врши набавку природног гаса ради даље продаје и свом добављачу, обвезнику ПДВ – лицу „Б”, платио је аванс 15. октобра 2018. године у износу од 3.000.000 динара. У пореском периоду када је уплаћен аванс није извршена испорука природног гаса. Обвезник ПДВ – лице „А” по основу плаћеног аванса, као порески дужник, обрачунава ПДВ применом посебне стопе ПДВ у износу од 300.000 динара (3.000.000 х 10%) и тај износ исказује у пољу 3а.8 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на ПДВ по посебној стопи.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 75

Пример 76:
Привредно друштво „А”, обвезник ПДВ, који се бави откупом секундарних сировина, уговорило је набавку секундарних сировина од привредног друштва „Б”, обвезника ПДВ, у вредности од 1.000.000 динара, уз плаћање путем аванса 50% уговорене вредности, а остатак након испоруке. Сходно уговору, предузеће „А” платило је аванс 26. јула 2018. године предузећу „Б” у износу од 500.000 динара, на име испоруке секундарних сировина која ће бити извршена у наредном пореском периоду, и по том основу обрачунало ПДВ у износу од 100.000 динара.

Привредно друштво „А” износ обрачунатог ПДВ од 100.000 динара исказује у пољу 3а.8 Обрасца ПОПДВ за порески период јул 2018. године, у колони која се односи на ПДВ по општој стопи.

Привредно друштво „Б” извршило је испоруку секундарних сировина дана 25. августа 2018. године и истог дана испоставило рачун предузећу „А”.

У пореском периоду у којем је извршен промет секундарних сировина, привредно друштво „А” исказује износ разлике између ПДВ обрачунатог за извршени промет и ПДВ обрачунатог по основу плаћеног аванса (100.000 динара) у поље 3а.3 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на ПДВ по општој стопи.

(1) Образац ПОПДВ за порески период јул 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 76 - 1

(2) Образац ПОПДВ за порески период август 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 76 - 2

Ако после уплате аванса и обрачуна ПДВ по том авансу, у неком од наредних пореских периода дође до повраћаја аванса, не врши се смањење обрачунатог ПДВ исказивањем податка у пољу 3а.8 Обрасца ПОПДВ, већ се смањење обрачунатог ПДВ врши исказивањем податка у пољу 3а.5 Обрасца ПОПДВ.

Подаци у пољу 3а.8 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.