Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8б.7 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8б.7 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о плаћеном авансу за промет за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга.

Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о подацима о плаћеном авансу за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно посебној стопи ПДВ.

У овом пољу Обрасца ПОПДВ подаци се исказују за порески период у којем је аванс плаћен.

Ако је у истом пореском периоду плаћен аванс и извршена набавка добра, односно услуга, у пољу 8б.7 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о плаћеном авансу.

Пример 103:
Обвезник ПДВ – лице „А” врши набавку природног гаса ради даље продаје и свом добављачу, обвезнику ПДВ – лицу „Б”, платио је аванс 15. октобра 2018. године у износу од 3.000.000 динара (не врши се увоз гаса). У пореском периоду када је уплаћен аванс није извршена испорука природног гаса. Обвезник ПДВ – лице „А” по основу плаћеног аванса, као порески дужник, обрачунава ПДВ применом посебне стопе ПДВ у износу од 300.000 динара (3.000.000 х 10%) и тај износ исказује у пољу 3а.8 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на промет за који је прописано опорезивање по посебној стопи ПДВ. У пољу 8б.7 Обрасца ПОПДВ, у колони која се односи на промет за који је прописано опорезивање по посебној стопи ПДВ, обвезник ПДВ – лице „А” исказује податак о плаћеном авансу у износу од 3.000.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 103

Подаци у пољу 8б.7 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.