Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице за пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, већ је порески дужник обвезник ПДВ којем је тај промет извршен, у одговарајућим колонама за промет по општој, односно по посебној стопи ПДВ у зависности од врсте добра.

У пољу 3.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице за:

– пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара, закљученим између обвезника ПДВ, предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ, под условом да стицалац обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез (члан 10. став 2. тачка 2) Закона);

– први пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, као предмета хипотеке, код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека (члан 10. став 2. тачка 5) подтачка (1) Закона);

– први пренос права располагања на грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, као предмета над којима се спроводи извршење, у извршном поступку у складу са законом (члан 10. став 2. тачка 5) подтачка (3) Закона).

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс и извршен промет, у Обрасцу ПОПДВ, у пољу 3.3, исказују се само подаци о износу основице за извршени промет.

Ако је обвезник ПДВ у једном пореском периоду примио аванс и исказао податке о примљеном авансу у пољу 3.9 Обрасца ПОПДВ (износ основице), а у другом пореском периоду извршио промет за који је примио аванс, у пољу 3.3 Обрасца ПОПДВ исказује податак о износу основице за извршени промет без умањења за износ аванса.

Пример 52:
Обвезник ПДВ, за којег је порески период календарски месец, а који обавља делатност производње картонске амбалаже, закључио је уговор о продаји пословног објекта изграђеног 1994. године са другим обвезником ПДВ, који обавља делатност трговине на велико и који пословни објекат набавља за потребе обављања те делатности. Уговором о продаји предвиђено је да ће се на пренос права располагања на том објекту обрачунати ПДВ. Продајна цена пословног објекта износи 500.000.000 динара. У Обрасцу ПОПДВ, у поље 3.3, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ, обвезник ПДВ – продавац исказује податак о износу основице од 500.000.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 52

Подаци у пољу 3.3 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минусˮ.