Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8a.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8а.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за набављена добра – први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет. Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о промету за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој стопи ПДВ, односно о промету за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по посебној стопи ПДВ.

У одговарајућим колонама које се односе на промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по посебној стопи ПДВ исказују се подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за први пренос права располагања на новоизграђеним стамбеним објектима (објекти намењени становању), економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, имајући у виду да се предметни промет, у складу са чланом 23. став 2. тачка 14) Закона, опорезује по посебној стопи ПДВ.

Подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ исказују се на основу рачуна о извршеном промету.

Наиме, у овом случају реч је о уговору о промету непокретности закљученог у облику јавнобележнички потврђене исправе који садржи податке прописане чланом 42. Закона и Правилником о рачунима, односно о посебном рачуну издатом за извршени промет у случају када предметни уговор не садржи наведене податке. С тим у вези, ако уговор о промету непокретности закључен у облику јавнобележнички потврђене исправе садржи податке прописане чланом 42. Закона и Правилником о рачунима, у пољу 8а.1 Обрасца ПОПДВ подаци се исказују за порески период у којем је уговор закључен. Међутим, ако уговор не садржи наведене податке, већ обвезник ПДВ – преносилац права располагања издаје посебан рачун за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, податке о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за тај промет обвезник ПДВ – прималац исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је промет извршен ако је до дана сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за тај порески период примио рачун у којем су као датум промета и датум издавања рачуна наведени датуми из пореског периода у којем је промет извршен. Ако тако издат рачун обвезник ПДВ прими после подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је набавио добра, податке исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примио рачун. Поред тога, ако је рачун издат по истеку пореског периода у којем је извршен пренос права располагања, а обвезник ПДВ прими рачун до дана подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је промет извршен, податке о износу основице и износу обрачунатог ПДВ исказује у пољу 8а.1 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је рачун примљен.

Податак о износу основице за набављена добра исказује се без умањења за део аванса који се односи на основицу, а податак о износу обрачунатог ПДВ као разлика између износа обрачунатог ПДВ за извршени промет и износа обрачунатог ПДВ по основу аванса у случају када је износ обрачунатог ПДВ по основу аванса исказан у пољу 8а.7 Обрасца ПОПДВ за неки од претходних пореских периода.

Подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ исказују се у пољу 8а.1 Обрасца ПОПДВ, независно од тога да ли обвезник ПДВ по основу набавке има право на одбитак претходног пореза.

Напомена: У пољу 8а.1 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о набављеним новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката и власничким уделима на тим добрима, за чији је први пренос права располагања порески дужник обвезник ПДВ – прималац. Реч је о првом преносу права располагања на хипотекованим непокретностима код реализације хипотеке у складу са законом којим се уређује хипотека и првом преносу права располагања на предметним добрима над којима се спроводи извршење у извршном поступку у складу са законом.

Пример 86:
Обвезник ПДВ – лице „А”, у својству инвеститора, изградио је пословну зграду током 2016. и 2017. године за сврху продаје. У јулу 2018. године закључио је уговор о продаји (у складу са законом) са обвезником ПДВ – лицем „Б”. Уговор садржи податке прописане чланом 42. Закона и Правилником о рачунима. У уговору је наведено да укупна цена за први пренос права располагања на пословној згради износи 66.000.000 динара, од чега основица за обрачунавање ПДВ износи 55.000.000 динара, а обрачунати ПДВ 11.000.000 динара.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период јул 2018. године, у пољу 8а.1, обвезник ПДВ – лице „Б” исказује податке о износу основице и износу обрачунатог ПДВ, у одговарајућим колонама које се односе на промет по општој стопи ПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 86

Подаци у пољу 8а.1 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.