Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8a.7 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8а.7 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о плаћеном авансу за промет за који је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга посебно о:

–   делу плаћеног аванса који се односи на основицу, и

–   делу плаћеног аванса који се односи на обрачунати ПДВ.

Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о подацима о плаћеном авансу за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно по посебној стопи ПДВ.

Податак о делу плаћеног аванса који се односи на основицу исказује се у пољу 8а.7 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је аванс плаћен, независно од тога да ли је обвезник ПДВ којем је извршено авансно плаћање издао авансни рачун, односно да ли је обвезник ПДВ који је платио аванс примио авансни рачун и независно од тога да ли обвезник ПДВ који је платио аванс има право на одбитак претходног пореза по том основу.

Податак о делу плаћеног аванса који се односи на обрачунати ПДВ исказује се у пољу 8а.7 Обрасца ПОПДВ на основу авансног рачуна који је издао обвезник ПДВ – прималац аванса, независно од тога да ли обвеник ПДВ који је платио аванс има право на одбитак претходног пореза по том основу. Овај податак исказује се за порески период у којем је аванс плаћен, ако је обвезник ПДВ (који је платио аванс) до дана сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за тај порески период, примио рачун у којем је исказан обрачунати ПДВ, а у којем је као датум издавања рачуна наведен датум из пореског периода у којем је аванс плаћен. Ако тако издат рачун обвезник ПДВ прими после сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је платио аванс, податак о износу обрачунатог ПДВ исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примио рачун. Поред тога, ако је авансни рачун издат у пореском периоду који следи пореском периоду у којем је аванс плаћен, а обвезник ПДВ прими рачун до дана подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је аванс плаћен, податак о износу обрачунатог ПДВ исказује се у пољу 8а.7 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је примљен авансни рачун.

Ако је обвезник ПДВ – прималац аванса пре издавања авансног рачуна извршио промет добара, односно услуга и по том основу издао рачун, податак о износу обрачунатог ПДВ исказује се само у пољу 8а.1, односно 8а.2 Обрасца ПОПДВ.

Ако је у истом пореском периоду плаћен аванс и извршена набавка добра, односно услуга, у пољу 8а.7 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о плаћеном авансу, већ се у пољу 8а.1, односно 8а.2 Обрасца ПОПДВ исказују само подаци о набављеним добрима, односно услугама.

Пример 93:
У пореском периоду октобар 2018. године, обвезник ПДВ – лице „А”уплатио је аванс од 50% за набавку пословне зграде (први пренос права располагања) у износу од 36.000.000 динара. Обвезник ПДВ – прималац аванса издао је авансни рачун са прописаним подацима (износ основице и износ ПДВ) и у том рачуну као датум издавања навео 1. новембар 2018. године. Авансни рачун је примљен пре подношења пореске пријаве ПДВ за порески период октобар 2018. године. Дана 15. децембра 2018. године извршен је први пренос права располагања на новоизграђеној пословној згради за који је обвезник ПДВ – испоручилац издао рачун у којем је исказана основица у износу од 60.000.000 динара, део аванса који се односи на основицу у износу од 30.000.000 динара, укупно обрачунати ПДВ за извршени промет у износу од 12.000.000 динара и део аванса који се односи на обрачунати ПДВ у износу од 6.000.000 динара. Рачун је издат дана 20. децембра 2018. године и у њему је као датум промета наведен 15. децембар 2018. године. Обвезник ПДВ – лице „А” (купац пословне зграде) примио је рачун 22. децембра 2018. године.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период октобар 2018. године, у пољу 8а.7, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ, обвезник ПДВ – лице „А” исказује податак о делу плаћеног аванса који се односи на основицу у износу од 30.000.000 динара. У Обрасцу ПОПДВ за порески период новембар 2018. године, у пољу 8а.7, у колони која се односи на обрачунати ПДВ за промет по општој стопи ПДВ, обвезник ПДВ – лице „А” исказује податак о делу плаћеног аванса који се односи на обрачунати ПДВ у износу од 6.000.000 динара.
У Обрасцу ПОПДВ за порески период децембар 2018. године, у пољу 8а.1, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ, обвезник ПДВ – лице „А” исказује податак о износу основице за набављено добро од 60.000.000 динара и износу обрачунатог ПДВ од 6.000.000 динара (укупан износ обрачунатог ПДВ за извршени промет умањен за износ обрачунатог ПДВ по основу аванса).

(1) Образац ПОПДВ за октобар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 93 - 1

(2) Образац ПОПДВ за новембар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 93 - 2

(3) Образац ПОПДВ за децембар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 93 - 3

Подаци у пољу 8а.7 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.