Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8в.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8в.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о набавци добара и услуга, која се врши уз накнаду, по основу промета за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза у складу са чланом 24. Закона, односно пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у складу са чланом 25. Закона.

У пољу 8в.2 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о набавци добара и услуга у складу са чланом 6. и 6а Закона.

У пољу 8в.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о:

–  износу накнаде за набавку добара и услуга за чији је промет прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза у складу са чланом 24. Закона;

–  износу за који је повећана накнада за набављена добра и услуге за чији је промет прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза у складу са чланом 24. Закона;

–  износу за који је смањена накнада за набављена добра и услуге за чији је промет прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза у складу са чланом 24. Закона;

–  износу накнаде за набавку добара и услуга за чији је промет прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у складу са чланом 25. Закона;

–  износу за који је повећана накнада за набављена добра и услуге за чији је промет прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у складу са чланом 25. Закона;

–  износу за који је смањена накнада за набављена добра и услуге за чији је промет прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза у складу са чланом 25. Закона.

У пољу 8в.2 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о набавци инвестиционог злата и услугама посредовања код промета инвестиционог злата, за које не постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са чланом 36б Закона.

Податке о износу накнаде за промет добара и услуга из чл. 24. и 25. Закона за који постоји обавеза издавања рачуна у складу са Законом и Правилником о рачунима, обвезник ПДВ – прималац исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је промет извршен ако је до дана сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за тај порески период примио рачун у којем су као датум промета и датум издавања рачуна наведени датуми из пореског периода у којем је промет извршен. Ако тако издат рачун обвезник ПДВ прими после подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је извршен промет, податке исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примио рачун. Поред тога, ако је рачун издат по истеку пореског периода у којем је извршен промет, а обвезник ПДВ прими рачун до дана подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је промет извршен, податке о износу накнаде, односно вредности промета исказује у пољу 8в.2 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је рачун примљен.

Ако за промет из члана 25. Закона за који се исказују подаци о износу накнаде у пољу 8в.2 Обрасца ПОПДВ не постоји обавеза издавања рачуна у складу са Законом и Правилником о рачунима, што значи да обвезник ПДВ који врши предметни промет може, али не мора да изда рачун за тај промет, подаци се исказују на следећи начин:

–   ако је за промет издат рачун, подаци о износу накнаде исказују се на основу рачуна о извршеном промету у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је промет извршен ако је до дана сачињавања прегледа обрачуна ПДВ и подношења пореске пријаве ПДВ за тај порески период обвезник ПДВ примио рачун у којем су као датум промета и датум издавања рачуна наведени датуми из пореског периода у којем је промет извршен. Ако тако издат рачун обвезник ПДВ прими после подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је промет извршен, податке исказује у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примио рачун. Поред тога, ако је рачун издат по истеку пореског периода у којем је извршен промет, а обвезник ПДВ прими рачун до дана подношења пореске пријаве ПДВ за порески период у којем је извршен промет, податке о износу накнаде исказује у пољу 8в.2 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је рачун примљен;

–  ако за промет није издат рачун, али је сачињен неки други документ на основу којег се потврђује пословна промена који садржи податак о износу накнаде, обвезник ПДВ у пољу 8в.2 Обрасца ПОПДВ исказује податак о том износу.

Податак о износу за који је повећана накнада, односно податак о износу за који је смањена накнада за набављена добра и услуге исказује се у пољу 8в.2 Обрасца ПОПДВ сходно претходно датим објашњењима, независно од тога да ли је промет добара и услуга извршен у том или у неком од претходних пореских периода.

У пољу 8в.2 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о авансу плаћеном за набавку добара и услуга за чији је промет прописано пореско ослобођење у складу са чл. 24. и 25. Закона, укључујући и податке о авансу за набавку инвестиционог злата и услуге посредовања код промета инвестиционог злата, за које не постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са чланом 36б Закона.

Пример 105:
Обвезник ПДВ – лице „А” извршио је обвезнику ПДВ са седиштем у Београду – лицу „Б” услугу превоза добара повезану са увозом добара стављених у слободан промет. На увоз добара обрачунат је ПДВ. Вредност услуге превозау износу од 200.000 динараурачуната је у основицу за обрачунавање ПДВ за увоз добара, што значи да је услуга превоза добара ослобођена ПДВ у складу са чланом 24. став 1. тачка 1) Закона. У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је извршен промет услуге превоза (окончан превоз) и примљен рачун, у пољу 8в.2, обвезник ПДВ – лице „Б” исказује податак о накнади за услугу превоза у износу од 200.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 105

Пример 106:
Обвезник ПДВ – лице „А” (продавац) закључио је уговор о продаји пољопривредног земљишта са обвезником ПДВ – лицем „Б” (купац). Уговор садржи податке прописане Законом и чланом 8. Правилника о рачунима. Купопродајна цена износи 4.000.000 динара. Промет пољопривредног земљишта ослобођен је ПДВ у складу са чланом 25. став 2. тачка 2) Закона. У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је закључен уговор, у пољу 8в.2, обвезник ПДВ – лице „Б” (купац) исказује податак о накнади за промет земљишта у износу од 4.000.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 106

Податак у пољу 8в.2 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минус”.