Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 6.1 Обрасца ПОПДВ

У делу 6.1 Обрасца ПОПДВ – Вредност добара за чији је увоз прописано пореско ослобођење, укључујући и повећање, односно смањење вредности тих добара исказују се подаци о:

–  вредности увезених добара, стављених у слободан промет, за чији је увоз прописано пореско ослобођење, утврђеној у складу са царинским прописима (вредност добара исказана у царинском документу);

–  вредности добара која су допремљена са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија на територију Републике ван Аутономне покрајине Косово и Метохија, стављених у слободан промет, за чије је допремање прописано пореско ослобођење, утврђеној у складу са царинским прописима (вредност добара исказана у царинском документу);

–  износу за који је повећана вредност добара увезених у пореском периоду у којем је вредност повећана, односно у неком од претходних пореских периода (повећање вредности добара исказано у царинском документу);

–  износу за који је смањена вредност добара увезених у пореском периоду у којем је смањена вредност, односно у неком од претходних пореских периода (смањење вредности добара исказано у царинском документу).

Пореско ослобођење за увоз добара прописано је одредбама члана 26. Закона. Наиме, у складу са наведеним одредбама Закона, ПДВ се не плаћа на увоз добара:

–  чији је промет у складу са чланом 24. став 1. тач. 5), 10), 11) и 13 – 16в) и чланом 25. став 1. тач. 1) и 2) и став 2. тач. 5) и 10) Закона ослобођен ПДВ (члан 26. тачка 1) Закона);

–  која се увозе на основу уговора о донацији, односно као хуманитарна помоћ, у складу са законом којим се уређују донације, односно хуманитарна помоћ (члан 26. тачка 1а) Закона);

–  која су извезена, а која се у Републику враћају непродата или зато што не одговарају обавезама које проистичу из уговора, односно пословног односа на основу којег су била извезена (члан 26. тачка 1б) Закона);

–  која се, у оквиру царинског поступка, уносе у слободне царинске продавнице (члан 26. тачка 1в) Закона);

–  по основу замене у гарантном року (члан 26. став 1. тачка 1г) Закона);

–  чија се испорука врши преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, и то: електричне енергије, природног гаса и енергије за грејање, односно хлађење (члан 26. став 1. тачка 1д) Закона);

–  која се, у оквиру царинског поступка, привремено увозе и поново извозе, као и стављају у царински поступак активног оплемењивања са системом одлагања (члан 26. став 1. тачка 2) Закона);

–  која се, у оквиру царинског поступка, привремено извозе и у непромењеном стању поново увозе (члан 26. став 1. тачка 3) Закона);

–  за која је, у оквиру царинског поступка, одобрен поступак прераде под царинском контролом (члан 26. став 1. тачка 4) Закона);

–  у оквиру царинског поступка, над транзитом робе (члан 26. тачка 5) Закона);

–  за која је, у оквиру царинског поступка, одобрен поступак царинског складиштења (члан 26. тачка 6) Закона);

–  за која је у складу са чланом 216. и чланом 217. став 1. тачка 6) Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 и 113/17) прописано ослобођење од царине, осим на увоз моторних возила.

Напомена: У делу 6.1 Обрасца ПОПДВ исказују само подаци о увозу добара за који је прописано пореско ослобођење у складу са одредбама члана 26. Закона, а која се стављају у слободан промет у складу са царинским прописима, а не и подаци о увозу добара за који је прописано наведено пореско ослобођење, али која се не стављају у слободан промет у складу са царинским прописима, већ је за увоз тих добара одобрен неки други царински поступак (нпр. привремени увоз, транзит, царинско складиштење и др).

У поље 6.1 Обрасца ПОПДВ уноси се и податак о вредности увезеног инвестиционог злата стављеног у слободан промет.

Пример 80:
Обвезник ПДВ је у пореском периоду октобар 2018. године извршио увоз електричне енергије из Босне и Херцеговине од другог обвезника ПДВ, чија је испорука извршена преко преносне мреже, о чему поседује јединствену царинску исправу за стављање робе у слободан промет са обрачуном царинског дуга, уз напомену да ПДВ није обрачунат сходно одредбама члана 26. став 1. тачка 1д) Закона. Вредност увезене електричне енергије износи 3.000.000 динара и исказује се у делу 6.1 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 80

Напомена: Како је по основу промета електричне енергије и природног гаса у складу са чланом 10. став 2. тачка 4) Закона, порески дужник обвезник ПДВ прималац електричне енергије, увозник електричне енергије из претходног примера је дужан да обрачуна ПДВ као порески дужник и да искаже износ обрачунатог ПДВ по основу увоза електричне енергије у пољу 3а.3 Обрасца ПОПДВ.

Податак у делу 6.1 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минус”.