Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 2.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 2.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу накнаде за промет из члана 25. став 1. Закона, према којем се ПДВ не плаћа у промету новца и капитала, и то код:

–   пословања и посредовања у пословању законским средствима плаћања, осим папирног и кованог новца који се не користи као законско средство плаћања или има нумизматичку вредност (члан 25. став 1. тачка 1) Закона);

–   пословања и посредовања у пословању акцијама, уделима у друштвима и удружењима, обвезницама и другим хартијама од вредности, осим пословања које се односи на чување и управљање хартијама од вредности (члан 25. став 1. тачка 2) Закона);

Пример 28:
Обвезник ПДВ (брокерско – дилерско друштво) извршио је услугу посредовања код куповине акција од физичког лица по налогу правног лица са седиштем у Београду – обвезника ПДВ. По том основу обвезник ПДВ остварио је провизију у износу од 45.000 динара. Податак о износу провизије исказује у Обрасцу ПОПДВ, у пољу 2.1.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 28

– кредитних послова, укључујући посредовање, као и новчаних позајмица (члан 25. став 1. тачка 3) Закона);

Пример 29:
Обвезник ПДВ – пословна банка одобрила је кредит привредном друштву. У Образац ПОПДВ, у пољу 2.1, исказује податак о износу камате.
Пример 30:
Обвезник ПДВ, чији је порески период календарски месец, одобрио је новчану позајмицу другом обвезнику ПДВ у износу од 10.000.000 динара, на годину дана. Уговором је предвиђена камата у висини од 3% годишње, као и да ће зајмопримац плаћати камату месечно. Обвезник ПДВ – зајмодавац исказује износ камате у пољу 2.1 Обрасца ПОПДВ, за порески период – календарски месец.
Пример 31:
Обвезник ПДВ, лице „А”, далоје новчану позајмицу повезаном правном лицу „Б”уз камату. За период за који се саставља Образац ПОПДВ лице „А” је доставило обрачун камате у износу од 3.200 динара. Такође, лице „А” је доставило зависном лицу „Б” и књижно задужење за износ провизије од 4.000 динара зарачунате од стране банке за пренос новчаних средстава на пословнирачун лица „Б”. Како је чланом 25. став 1. тачка 3) Закона прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза по основу давања новчаних позајмица, лице „А” на износ камате и префактурисане провизије није зарачунало ПДВ, а износ од 7.200 (3.200 + 4.000) динара исказује у пољу 2.1 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 31

– преузимања обавеза, гаранција и других средстава обезбеђења, укључујући посредовање (члан 25. став 1. тачка 4) Закона);

Пример 32:
Обвезник ПДВ – пословна банка, на основу закљученог уговора, дала је гаранцију привредном друштву за измирење обавеза тог привредног друштва другом привредном друштву. Износ накнаде за дату гаранцију износи 200.000 динара. Обвезник ПДВ – гарант исказује износ накнаде за дату гаранцију у пољу 2.1 Обрасца ПОПДВ.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 32

– пословања и посредовања у пословању депозитима, текућим и жиро рачунима, налозима за плаћање, као и платним прометом и дознакама (члан 25. став 1. тачка 5) Закона);

Пример 33:
Обвезник ПДВ закључио је уговор о депозиту са пословном банком. Износ камате исказује у пољу 2.1 Обрасца ПОПДВ.

– пословања и посредовања у пословању новчаним потраживањима, чековима, меницама и другим сличним хартијама од вредности, осим наплате потраживања за друга лица (члан 25.став 1. тачка 6) Закона);

– пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима у складу са прописима којима се уређују инвестициони фондови (члан 25. став 1. тачка 7) Закона);

Пример 34:
Накнада за промет услуга управљања инвестиционим фондовима који врши обвезник ПДВ- друштво за управљање инвестиционим фондовима у складу са прописима којима се уређују инвестициони фондови исказује се у пољу 2.1 Обрасца ПОПДВ.

– пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима у складу са прописима којима се уређују добровољни пензијски фондови и пензијски планови (члан 25. став 1. тачка 8) Закона).

У пољу 2.1 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о:

– износу за који је повећана накнада за промет о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада повећана или у неком од претходних пореских периода;

– износу за који је смањена накнада за промет о којем се исказују подаци у овом пољу, независно од тога да ли је промет извршен у пореском периоду у којем је накнада смањена или у неком од претходних пореских периода.

Податак у пољу 2.1 Обрасца ПОПДВ може бити са предзнаком „минус”.