Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 6.2.1 Обрасца ПОПДВ

У пољу 6.2.1 Обрасца ПОПДВ, у одговарајућим колонама које се односе на увоз добара по општој, односно посебној стопи ПДВ, исказују се подаци о:

–  износу основице за обрачунавање ПДВ при увозу добара, утврђеној у складу са царинским прописима;

–  износу основице за обрачунавање ПДВ при допремању добара са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија на територију Републике ван територије Аутономне покрајине Косово и Метохија, на која се плаћа ПДВ, утврђеној у складу са царинским прописима.

У пољу 6.2.1 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци из царинског документа у којем је исказана основица за обрачунавање ПДВ за извршени увоз добара.

Подаци у делу 6.2.1 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.