Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8г.6 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8г.6 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу плаћеног аванса страном лицу које није обвезник ПДВ у Републици, за опорезиви промет по општој, односно посебној стопи ПДВ, који ће то страно лице извршити у Републици обвезнику ПДВ. Реч је о плаћеном авансу за промет страног лица за који је порески дужник обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга.

Ако је у истом пореском периоду плаћен аванс и извршен промет, у пољу 8г.6 Обрасца ПОПДВ не исказују се подаци о износу плаћеног аванса.

Пример 113:
У пореском периоду септембар 2018. године, обвезник ПДВ је уплатио аванс од 60% страном лицу које није обвезник ПДВ у Републици Србији за набавку намештаја који се налази у пословној згради страног лица у Крагујевцу. Уговорена цена за намештај износи 6.000 евра. Дана 20. октобра 2018. године страно лице испоручило је намештај обвезнику ПДВ, а обвезник ПДВ је уплатио преостали износ накнаде страном лицу.

На дан плаћања аванса средњи курс НБС за евро износи 120 динара, а на дан испоруке намештаја 121 динар.

У Обрасцу ПОПДВ за септембар 2018. године, обвезник ПДВ исказује следеће податке:

–    у пољу 8г.6, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ, податак о плаћеном авансу у износу од 432.000 динара (3.600 евра Х120 = 432.000 динара;

–    у пољу 3а.8, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ, податак о обрачунатом ПДВу износу од 86.400 динара.

У Обрасцу ПОПДВ за октобар 2018. године, обвезник ПДВ исказује следеће податке:

–    у пољу 3а.2, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ, податак о обрачунатом ПДВ у износу од 58.080 динара (6.000 – 3.600 (аванс)) = 2.400 Х 121 = 290.400 Х 20% = 58.080);

–    у пољу 8г.1, у колони која се односи на промет по општој стопи ПДВ, податак о износу основице за промет страног лица од 722.400 динара (3.600 Х120 + 2.400 Х121 = 432.000 + 290.400 = 722.400 динара).

(1) Образац ПОПДВ за порески период септембар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 113 - 1.1uputstvo PU obrazac POPDV primer 113 - 1.2

(2) Образац ПОПДВ за порески период октобар 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 113 - 2.1uputstvo PU obrazac POPDV primer 113 - 2.2

Подаци у пољу 8г.6 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минус”.