Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 8a.5 Обрасца ПОПДВ

У пољу 8а.5 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу за који је, после извршеног промета добара и услуга, измењена – смањена основица за набављена добра и услуге, односно износу за који је смањен ПДВ по основу смањења основице (извршена исправка одбитка претходног пореза у случају када је обвезник ПДВ имао право на одбитак претходног пореза по основу набављених добара, односно услуга).

Подаци се исказују у одговарајућим колонама у зависности од тога да ли је реч о подацима за промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ по општој, односно по посебној стопи ПДВ.

Подаци о износу за који је смањена основица, односно износу за који је смањен ПДВ по основу смањења основице исказују се у пољу 8а.5 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је дошло до тог смањења, независно од тога да ли је промет по основу којег је смањена основица, односно ПДВ извршен у истом пореском периоду или у неком од претходних пореских периода.

Подаци у пољу 8а.5 Обрасца ПОПДВ, у највећем броју случајева, исказују се на основу примљеног документа обвезника ПДВ – испоручиоца добара, односно пружаоца услуга у којем је наведен износ за који је смањена основица, односно износ за који је смањен ПДВ. Наиме, до смањења основице за извршени промет (и с тим у вези до смањења износа ПДВ) најчешће долази због накнадног одобравања попуста у цени од стране добављача – испоручиоца добара, односно пружаоца услуга.

Међутим, у ситуацији када обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није издао документ у којем је наведен износ за који је смањена основица, односно износ за који је смањен ПДВ у пореском периоду у којем је дошло до смањења основице, односно ПДВ, а обвезник ПДВ располаже доказом да је дошло до тог смањења (нпр. уговор у којем је наведено да ће због плаћања пре уговореног рока цена бити смањена за 3%), у пољу 8а.5 Обрасца ПОПДВ исказује податак о износу за који је смањена основица и податак о износу за који је смањен ПДВ.

Пример 91:
Обвезник ПДВ – лице „А”, који се бави трговинском делатношћу, у јулу 2018. године набавио је од произвођача – обвезника ПДВ (лице „Б”) прехрамбену робу намењену даљој продаји у износу од 7.000.000 динара са ПДВ, од чега је вредност набављене робе чији се промет опорезује по општој стопи ПДВ 4.000.000 динара и обрачунати ПДВ 800.000 динара, а вредност набављене робе чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ 2.000.000 динара и обрачунати ПДВ 200.000 динара. Сходно уговору, због набављених већих количина од уговорених, обвезник ПДВ – лице „А” остварио је право на додатни попуст од 5% на вредност набављене робе. Испоручилац робе, лице „Б”, је дана 31. јула 2018. године испоставио документ о смањењу основице („књижно одобрење”) за накнадно одобрени попуст купцу, обвезнику ПДВ – лицу „А”, у којем су исказани следећи подаци:

–    износ за који је смањена основица за обрачунавање ПДВ за промет по општој стопи ПДВ од 200.000 динара;
–    износ за који је смањен обрачунати ПДВ за промет по општој стопи ПДВ од 40.000 динара;
–    износ за који је смањена основица за обрачунавање ПДВ за промет по посебној стопи ПДВ од 100.000 динара;
–    износ за који је смањен обрачунати ПДВ за промет по посебној стопи ПДВ од 10.000 динара.

Обвезник ПДВ – лице „А” примио је документ о смањењу основице пре подношења пореске пријаве за порески период јул 2018. године.

У Обрасцу ПОПДВ за порески период јул 2018. године, у делу 8а, обвезник ПДВ – лице „А” исказује податке на следећи начин:

–     пољу 8а.2, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ износ од 4.000.000 динара;
–     у пољу 8а.2, у колони која се односи на обрачунати ПДВ за промет по општој стопи ПДВ износ од 800.000 динара;
–     у пољу 8а.2, у колони која се односи на основицу за промет по посебној стопи ПДВ износ од 2.000.000 динара;
–     у пољу 8а.2, у колони која се односи на обрачунати ПДВ за промет по посебној стопи ПДВ износ од 200.000 динара;
–     у пољу 8а.5, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ износ за који је смањена основица (- 200.000 динара);
–     у пољу 8а.5, у колони која се односи на обрачунати ПДВ за промет по општој стопи ПДВ износ за који је смањен обрачунати ПДВ (- 40.000 динара);
–     у пољу 8а.5, у колони која се односи на основицу за промет по посебној стопи ПДВ износ за који је смањена основица (- 100.000 динара);
–     у пољу 8а.5, у колони која се односи на обрачунати ПДВ за промет по посебној стопи ПДВ износ за оји је смањен обрачунати ПДВ (- 10.000 динара).
Напомена: у случају да обвезник ПДВ – лице „А ” није примио документ о смањењу основице пре подношења пореске пријаве за порески период јул 2018. године, у Обрасцу ПОПДВ за порески период јул 2018. године исказао би податке на исти начин.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 91 - 1

Под претпоставком да је промет прехрамбене робе извршен у претходним пореским периодима, а да је у пореском периоду јул 2018. године дошло до смањења основице и обрачунатог ПДВ за тај промет, у Обрасцу ПОПДВ за порески период јул 2018. године обвезник ПДВ – лице „А” исказао би следеће податке:

–      у пољу 8а.5, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ износ за који је смањена основица (- 200.000 динара);
–     у пољу 8а.5, у колони која се односи на обрачунати ПДВ за промет по општој стопи ПДВ износ за који је смањен обрачунати ПДВ (- 40.000 динара);
–     у пољу 8а.5, у колони која се односи на основицу за промет по посебној стопи ПДВ износ за који је смањена основица (- 100.000 динара);
–     у пољу 8а.5, у колони која се односи на обрачунати ПДВ за промет по посебној стопи ПДВ износ за који је смањен обрачунати ПДВ (- 10.000 динара).

uputstvo PU obrazac POPDV primer 91 - 2

Подаци у пољу 8а.5 Обрасца ПОПДВ исказују се са предзнаком „минус”.