Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3.6 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3.6 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу за који је накнадно, након извршеног промета, смањена основица у смислу члана 21. Закона, односно о износу за који је смањен ПДВ због измене основице или по другом основу, у одговарајућим колонама за промет по општој, односно по посебној стопи ПДВ.

У зависности од тога да ли је обвезник ПДВ који врши промет добара, односно услуга порески дужник за тај промет, у пољу 3.6 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу:

–     за који је смањена основица, односно износу за који је смањен ПДВ по основу измене основице или по другом основу – ако је обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник за промет код којег долази до смањења основице, односно ПДВ;

–     за који је смањена основица – ако обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга није порески дужник за промет код којег долази до смањења основице.

До смањења основице најчешће долази због накнадног одобравања попуста у цени из различитих разлога (нпр. попуст због плаћања пре уговореног рока, попуст због куповине добара у одређеној количини и др).

Правилником о измени пореске основице ближе је уређено смањења основице за обрачунавање ПДВ.

У пољу 3.6 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о смањењу износа по основу сторнирања рачуна.

У пољу 3.6 Обрасца ПОПДВ, између осталог, исказују се и подаци о смањењу основице, односно обрачунатог ПДВ у случају:

–  рефакције ПДВ страном држављанину у складу са чланом 56. Закона (за испоруку добара отпремљених у иностранство);

–  накнадног испуњавања услова за остваривање пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза за одређени промет добара или услуга;

–   накнадног испуњавања услова за остваривање пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза за примљени аванс за одређени промет добара или услуга за који је прописано то пореско ослобођење (реч је о ситуацији када је у једном пореском периоду примљен аванс и у том пореском периоду нису испуњени услови за пореско ослобођење па је исказан податак о обрачунатом ПДВ по основу примљеног аванса, после чега је у неком од наредних пореских периода дошло до испуњености услова за пореско ослобођење или за примљени аванс или за извршени промет добара или услуга);

–  раскида уговора по основу којег је извршена наплата аванса за будући промет добара или услуга и извршен повраћај аванса.

У случају када је промет добара, односно услуга извршен обвезнику ПДВ који по том основу има право на одбитак претходног пореза, смањење износа обрачунатог ПДВ врши се под условим да је обвезник ПДВ – прималац добара, односно услуга исправио одбитак претходног пореза и да је о томе доставио писмено обавештење обвезнику ПДВ који му је извршио промет.

Такође, у пољу 3.6 Обрасца ПОПДВ исказује се и податак о смањењу обрачунатог ПДВ због смањења:

– накнаде за извршене туристичке услуге које се не може у потпуности исказати у пољу 4.1.1 Обрасца ПОПДВ;

– накнаде за извршени промет половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета које се не може у потпуности исказати у пољу 4.2.1 Обрасца ПОПДВ.

Напомена: Ако је у једном пореском периоду дошло до смањења основице, то не значи да ће у истом пореском периоду обвезник ПДВ исказати и смањење ПДВ по основу измене – смањења основице. Наиме, за смањење обрачунатог ПДВ потребно је да буду испуњени одређени услови, што је прописано одредбама члана 4. ст. 1. до 4. Правилника о измени основице.

Пример 58:
Обвезник ПДВ – привредно друштво „А” је за извршени промет по општој стопи ПДВ у претходним пореским периодима, а на основу уговора са обвезником ПДВ – привредним друштвом „Б”, одобрило накнадни попуст и издало докуменат о смањењу накнаде из члана 15. Правилника о рачунима (књижно одобрење). У том документу наведено је да се основица смањује за 800.000 динара, а обрачунати ПДВ за износ од 160.000 динара. У истом пореском периоду привредно друштво „А” примилоје докуменат примаоца добара о извршеном смањењу претходног пореза у истом износу. Подаци о смањењу основице и обрачунатог ПДВ исказују се у пољу 3.6 Обрасца ПОПДВ, у колонама које се односе на промет по општој стопи ПДВ, са предзнаком „минус ”.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 58

Пример 59:
Обвезник ПДВ – привредно друштво „А” је за извршени промет по општој стопи ПДВ у претходним пореским периодима, а на основу уговора са обвезником ПДВ – привредним друштвом „Б”, одобрило накнадни попуст и издало документ о смањењу накнаде из члана 15. Правилника о рачунима (књижно одобрење) у пореском периоду јул 2018. године. У том документу наведено је да се основица смањује за 800.000 динара, а обрачунати ПДВ за износ од 160.000 динара. У наредном пореском периоду – август 2018. године привредно друштво „А” примило је документ примаоца добара о извршеном смањењу претходног пореза у истом износу. У Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је смањена основица, у пољу 3.6, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ, исказује се износ за који је смањена основица (- 800.000 динара), а у Обрасцу ПОПДВ за порески период у којем је примљено писмено обавештење да је купац (обвезник ПДВ – привредно друштво „Б”) исправио одбитак претходног пореза, у пољу 3.6, у колони која се односи на ПДВ за промет по општој стопи ПДВ, исказује се податак о смањењу обрачунатог ПДВ (- 160.000 динара).

(1) Образац ПОПДВ за порески период јул 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 59 - 1

(2) Образац ПОПДВ за порески период август 2018. године

uputstvo PU obrazac POPDV primer 59 - 2

Пример 60:
У пореском периоду август 2018. године, обвезник ПДВ – грађевинско предузеће „А”је на основу закључених и оверених уговора извршило продају станова за 19.800.000 динара са обрачунатим ПДВ по посебној стопи ПДВ (основица 18.000.000 динара и ПДВ 1.800.00 динара), с обзиром да је реч о првом преносу права располагања на економски дељивим целинама у оквиру новоизграђених грађевинских објеката, продају грађевинског материјала чији се промет опорезује по општој стопи ПДВ у вредности од 1.200.000 динара са обрачунатим ПДВ (основица 1.000.000 динара и ПДВ 200.000 динара) и извршило услугу рушења старог објекта са одвозом шута на депонију другом обвезнику ПДВ у вредности од 200.000 динара без обрачунатог ПДВ са позивом на члан 10. став 2. тачка 3) Закона, јер је реч о услугама из области грађевинарства за које је порески дужник обвезник ПДВ – прималац услуге.

У истом пореском периоду обвезник ПДВ – грађевинско предузеће је прихватио рекламацију купца због неодговарајућег квалитета по основу испоруке добара по општој стопи ПДВ извршене у претходном пореском периоду, по том основу издао документ о смањењу вредности добара за износ од 1.800.000 динара са обрачунатим ПДВ (основица 1.500.000 и ПДВ 300.000 динара) и примио писмено обавештење купца о извршеном смањењу претходног пореза у износу од 300.000 динара.

Обвезник ПДВ – грађевинско предузеће у пореском периоду август 2018. године исказује податке у Обрасцу ПОПДВ на следећи начин:

–    у пољу 3.1, у колонама које се односе на промет по посебној стопи ПДВ, податак о износу основице од 18.000.000 динара и податак о износу обрачунатог ПДВ од 1.800.000 динара;

–    у пољу 3.2, у колонама које се односе на промет по општој стопи ПДВ, податак о износу основице од 1.000.000 динара и податак о износу обрачунатог ПДВ од 200.000 динара;

–    у пољу 3.4, у колони која се односи на основицу за промет по општој стопи ПДВ, податак о износу основице од 200.000 динара;

–    у пољу 3.6, у колонама које се односе на промет по општој стопи ПДВ, податак о износу за који је смањена основица (- 1.500.000 динара) и податак о износу за који је смањен обрачунати ПДВ (- 300.000 динара).

uputstvo PU obrazac POPDV primer 60

Напомена: смањење основице и обрачунатог ПДВ не врши се због нижег курса стране валуте на дан плаћања у односу на курс стране валуте који је важио на дан настанка пореске обавезе у складу са Законом, ако је накнада за добра или услуге уговорена у страној валути, а наплаћује се у динарима, односно ако је уговорена и наплаћује се у страној валути, под условом да је при утврђивању основице и обрачунатог ПДВ и наплати накнаде примењена иста врста курса динара исте банке.

Подаци у пољу 3.6 Обрасца ПОПДВ исказују се искључиво са предзнаком „минус”.