Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 3.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 3.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ за промет добара и услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, у одговарајућим колонама за промет по општој, односно по посебној стопи ПДВ у зависности од врсте добра или услуге, осим података о првом преносу права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката и власничким уделима на тим добрима који се исказују у пољу 3.1 Обрасца ПОПДВ.

У пољу 3.2 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о износу основице и износу обрачунатог ПДВ по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, укључујући и услуге непосредно повезане са тим услугама које пружа исто лице, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона.

Поред тога, у пољу 3.2 Обрасца ПОПДВ исказују се и подаци о:

–  промету добара и услуга у случају када је чланом 24. Закона за тај промет прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза, али нису испуњени услови за остваривање тог пореског ослобођења прописани Правилником о пореским ослобођењима (износ основице и износ ПДВ).

–  износу ПДВ који је исказао обвезник ПДВ у рачуну или другом документу који служи као рачун, а рачун је издат пре настанка пореске обавезе у складу са Законом.

Ако је у истом пореском периоду наплаћен аванс и извршен промет, у Обрасцу ПОПДВ, у пољу 3.2, исказују се само подаци о износу основице и износу ПДВ за извршени промет.

Ако је обвезник ПДВ у једном пореском периоду примио аванс и исказао податке о примљеном авансу у пољу 3.9 Обрасца ПОПДВ (износ који се односи на основицу и износ који се односи на ПДВ), а у другом пореском периоду извршио промет за који је примио аванс, у пољу 3.2 Обрасца ПОПДВ исказује податак о износу основице за извршени промет без умањења за износ аванса који се односи на основицу и податак о износу обрачунатог ПДВ за извршени промет умањен за износ ПДВ обрачунатог по основу примљеног аванса.

Пример 49:
Привредно друштво „А”, обвезник ПДВ, које се бави трговинском делатношћу, извршило је промет добара који се опорезује по општој стопи ПДВ од 20% и у истом пореском периоду у којем је промет извршен издало рачун за тај промет у укупној вредности од 150.000.000 динара (накнада, без ПДВ, износи 125.000.000, а обрачунати ПДВ 25.000.000 динара). У истом пореском периоду извршило је и промет добара који се опорезује по посебној стопи ПДВ од 10% (смрзнуто воће и поврће, брашно и шећер) у укупној вредности од 55.000.000 динара (накнада, без ПДВ, износи 50.000.000 динара, а обрачунати ПДВ 5.000.000 динара), али у том пореском периоду није издат рачун за промет наведених добара. У Обрасцу ПОПДВ, у пољу 3.2, у одговарајућим колонама, исказују се следећи подаци – износ основице за промет по општој стопи ПДВ од 125.000.000 динара, износ обрачунатог ПДВ по општој стопи ПДВ од 25.000.000 динара, износ основице за промет по посебној стопи ПДВ од 50.000.000 динара и износ обрачунатог ПДВ по посебној стопи ПДВ од 5.000.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 49

Пример 50:
Дана 1. јула 2018. године обвезник ПДВ који се бави израдом софтвера, чији је порески период календарско тромесечје, одобрио је коришћење софтвера на годину дана другом обвезнику ПДВ са седиштем у Републици Србији и по том основу истог дана издао рачун. Накнада (са ПДВ) за услугу износи 120.000 динара. С обзиром да се предметна услуга сматра услугом из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, издавањем рачуна настала је пореска обавеза у складу са чланом 16. тачка 2а) Закона. У Обрасцу ПОПДВ за порески период јул – септембар 2018. године, у пољу 3.2, у колонама које се односе на промет по општој стопи ПДВ, обвезник ПДВ исказује следеће податке – износ основице за промет по општој стопи ПДВ од 100.000 и износ обрачунатог ПДВ за промет по општој стопи ПДВ од 20.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 50

Пример 51:
Обвезник ПДВ, за којег је порески период календарски месец, закључио је уговор о закупу пословног простора са другим обвезником ПДВ. Уговором је предвиђено да тромесечна закупнина (од првог до последњег дана тромесечја) износи 500.000 динара без ПДВ. Закуп почиње 1. септембра 2018. године. Обвезник ПДВ – закуподавац издао је рачун 10. септембра 2018. године за закуп за наведени период. У овом случају, обвезник ПДВ издао је рачун са исказаним ПДВ иако није настала пореска обавеза у складу са Законом. У Обрасцу ПОПДВ за порески период септембар 2018. године обвезник ПДВ исказује податак о обрачунатом ПДВ у пољу 3.2.

uputstvo PU obrazac POPDV II primer 51

Подаци у пољу 3.2 Обрасца ПОПДВ не могу бити са предзнаком „минусˮ.