Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (јул 2018)

Поље 11.3 Обрасца ПОПДВ

У пољу 11.3 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о вредности промета добара и услуга из члана 6. став 1. тач. 2), 3) и 4) Закона. Према наведеним одредбама Закона, сматра се да промет добара и услуга, у смислу овог закона, није извршен код:

–   замене добара у гарантном року (члан 6. став 1. тачка 2) Закона);

Поступак замене добара у гарантном року код којег се, у смислу члана 6. став 1. тачка 2) Закона, сматра да промет није извршен, уређен је чл. 2. и 3. Правилника о поступку замене добара у гарантном року код које се сматра да промет добара није извршен.

–   бесплатног давања пословних узорака у уобичајеним количинама за ту намену купцима или потенцијалним купцима, односно трећим лицима за потребе анализе на основу акта надлежног органа (члан 6. став 1. тачка 3) Закона);

Шта се сматра уобичајеним количинама пословних узорака, у смислу члана 6. став 1. тачка 3) Закона, утврђено је чл. 6. и 7. Правилника о промету без накнаде.

–   давања рекламног материјала и других поклона мање вредности ако се дају повремено различитим лицима (члан 6. став 1. тачка 4) Закона).

Шта се сматра рекламним материјалом и другим поклонима мање вредности уређено је чл. 8, 9. и 10. Правилника о промету без накнаде.

Пример 139:
У циљу повећања промета, обвезник ПДВ – лице „А” је у пореском периоду фебруар 2019. године бесплатно поделио рекламни материјал (брошуре са асортиманом робе, оловке, упаљаче и сл.) купцима и потенцијалним купцима, укупне вредности од 100.000 динара. За рекламни материјал испуњени су услови прописани чл. 8. и 10. Правилника о промету без накнаде, па се за промет рекламног материјала, у складу са чланом 6. став 1. тачка 4) Закона, сматра да није извршен.
У Обрасцу ПОПДВ за порески период фебруар 2019. године, у пољу 11.3, обвезник ПДВ – лице „А” исказује износ од 100.000 динара.

uputstvo PU obrazac POPDV primer 139

Податак у пољу 11.3 Обрасца ПОПДВ не може бити са предзнаком „минус”.